TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Białystok: Minibus od CMS Auto
- Opublikowano: 06.11.2020 14:19:07

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

15-875 Białystok

Krakowska 19

Tel. 857421341

E-mail zs12ksie@wp.pl

Województwo podlaskie

Powiat białostocki + Białystok

Treść zamówienia Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczych w Białymstoku o parametrach technicznych opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy, spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, posiadać homologację oraz być wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie. Autobus musi posiadać certyfikaty zgodności z normami CE, musi spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 253336.75 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: CMS AUTO sp. z o.o.

Email wykonawcy: maciej.jablonski@cms-auto.com.pl

Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 67

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: Sulejówek

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 334560.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 334560.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334560.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

ul. Krakowska 19

15-875 Białystok

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg