TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Brzesko: Zakup autobusu (20+1 osób)
- Opublikowano: 23.10.2020 20:41:14

Zakup autobusu (20+1 osób)

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"

32-800 Brzesko

Ul. Kościuszki 68

Tel. 14 662 14 21

Fax. 14 66 34 640

E-mail wtzbrzesko@wtzbrzesko.pl

WWW wtzbrzesko.pl

Województwo małopolskie

Powiat brzeski

Treść zamówienia Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 9 do SIWZ. "Numer referencyjny:SONOiW.271.1.2020.ZM

Specyfikacja www.wtzbrzesko.pl

LINK do SIWZ http://wtzbrzesko.pl

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej trzech autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości minimalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każdy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Obok złożonego oświadczenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz dostaw. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 4) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Formularz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 5.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"

Ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2021-01-29

Miejsce i termin składania ofert Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"

32-800 Brzesko

Ul. Kościuszki 68, 09:00


2020-10-26

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Skrócenie terminu dostawy 40,00

Uwagi Adres:Brzesko, ul. Przemysłowa 18, 32-800 BrzeskoTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-26godzina: 09:00Informacje dodatkowe: Miejsce składania i otwarcia ofert: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA" w Brzesku, ul. Przemysłowa 18,32-800 Brzesko. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III 2020" w obszarze D. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 4) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Formularz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 5.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

Data dodania 2020-10-15

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg