TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bieliny: Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego
- Opublikowano: 20.10.2020 16:35:57

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

26-004 Bieliny

Partyzantów 17

Tel. 41 302 50 94

Fax. 41 302 61 07

E-mail zggs@zggs.com.pl

Województwo świętokrzyskie

Powiat kielecki + Kielce

Treść zamówienia Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu regularnego osób i bagażu podręcznego w ramach systemu komunikacji publicznej organizowanej przez ZGGŚ od dnia 01.09.2020 do dnia 31.12.2020r. 2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie gminy Łagów i msc. Rudki gm. Nowa Słupia z m. Kielce na trasach: a) Łagów- Cedzyna /tam i z powrotem/, z możliwością kontynuowania podróży bez przesiadki do Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą. b) Rudki- Cedzyna /tam i z powrotem/, z możliwością kontynuowania podróży bez przesiadki do Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą. 3. Operator zobowiązuje się wykonać transport w sposób pozwalający pasażerom na bezpośrednie kontynuowanie podroży tym samym pojazdem na trasie Cedzyna - Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą wynikająca z cennika operatora lub jedna opłatą, z tym że rozliczeniu podlegają wyłącznie wozokm na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 4. Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wynosi 181 222. W tym: Część I - Świadczenie transportu publicznego na trasie Łagów- Cedzyna 1. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla linii komunikacyjnych Łagów- Cedzyna objętych niniejszą umową wynosi 113 322 wozokilometry. 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego, stanowiące połączenie gminy Łagów z m. Kielce na trasie: c) Łagów- Cedzyna /tam i z powrotem/, z możliwością kontynuowania podróży bez przesiadki do Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą. 3. Operator zobowiązuje się wykonać transport w sposób pozwalający pasażerom na bezpośrednie kontynuowanie podroży tym samym pojazdem na trasie Cedzyna - Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą wynikająca z cennika operatora lub jedna opłatą z tym, że rozliczeniu podlegają wyłącznie wozokm na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. i/lub Część II - Świadczenie transportu publicznego na trasie Rudki - Cedzyna 2. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla linii komunikacyjnych Rudki- Cedzyna objętych niniejszą umową wynosi 67.900 wozokilometry 3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego, stanowiące połączenie msc. Rudki gm. Nowa Słupia z m. Kielce na trasach: a) Rudki- Cedzyna /tam i z powrotem/ z możliwością kontynuowania podróży bez przesiadki do Kielc ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą. 4. Operator zobowiązuje się wykonać transport w sposób pozwalający pasażerom na bezpośrednie kontynuowanie podroży tym samym pojazdem na trasie Cedzyna – Kielce ul. Grunwaldzka /Szpital/ za dodatkowa opłatą wynikająca z cennika operatora lub jedną opłatą z tym, że rozliczeniu podlegają wyłącznie wozokm na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kursów w trakcie obowiązywania umowy max. 30% planowanych do przejechania wozokilometrów. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmniejszenia ilości kursów w trakcie trwania umowy o 20% pierwotnie planowanych do przejechania wozokilometrów. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik S1

Wynik przetargu CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: trasa Łagów - Cedzyna Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie było można wcześniej przewidzieć. Wszystkie okoliczności, o jakich mowa w przywołanym przepisie zaktualizowały się w rozpatrywanym stanie faktycznym. W niniejszej sprawie w momencie wszczęcia postępowania, przy zachowaniu należytej staranności, Zamawiający nie mógł przewidzieć, że nastąpi zmiana okoliczności polegająca na zmianie obostrzeń w zakresie transportu w miesiącu wrześniu. Zamawiający z uwagi na panującą sytuacją w kraju założył realizacji przedmiotu zamówienia – usługi transportowej jedynie na okres 4 miesięcy tj. wrzesień - grudzień 2020 r. Wobec niepewnej i przewidywalnej sytuacji, jaka panuje obecnie w kraju, Zamawiający nie ma wpływu na decyzje organów i instytucji kreujących polskie prawodawstwo. Art. 93 ust. 6 Pzp dotyczy zdarzeń, czy też decyzji niezależnych od Zamawiającego, a będący wynikiem realizowanej polityki finansowej czy społecznej państwa. W chwili ogłaszania przetargu, tj. w dn. 24 lipca 2020 roku Zamawiający nie miał wiedzy na temat czasu funkcjonowania ograniczeń na terenie kraju i zaleceń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dla podsumowania prowadzonej analizy istotna jest teza z wyroku KIO 1500/15 z dn. 22.07.2015. Krajowa Izba Odwoławcza twierdzi, iż "można przyjąć, że gdyby "istotna zmiana okoliczności" nastąpiła przed rozpoczęciem procedury związanej z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający postępowania takiego w ogóle by nie wszczynał". Należy wskazać, iż w sytuacji określonej w art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp, jej istnienie powyżej dowiedziono. Instytucja Zamawiającego ma obowiązek każdorazowo unieważnić prowadzone postępowanie, ponieważ przepis ten "stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, aby Zamawiający mógł gospodarnie i efektywnie wydatkować środki publiczne" (Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2013r., KIO/UZP 256/13). Ponadto unieważnienie jest czynnością obligatoryjną, co oznacza, iż w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp, Zamawiający jako dysponent normy prawnej jest zobowiązany do wypełnienia zawartej w niej dyspozycji, a więc unieważnienie postępowania (wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2011r., KIO/UZP 606/11) (Aleksandra Sasin, pojęcie interesu publicznego przy unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ABC- komentarz praktyczny) Przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki wskazane w art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: trasa Rudki - Cedzyna Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie było można wcześniej przewidzieć. Wszystkie okoliczności, o jakich mowa w przywołanym przepisie zaktualizowały się w rozpatrywanym stanie faktycznym. Całość uzasadnienia analogiczna jak dla części 1. Przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki wskazane w art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-13


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie