TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bielsko-Biała: Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego
- Opublikowano: 15.07.2020 12:36:27

Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej

Wyniki przetargów

Branża Budownictwo drogowe:

oznakowanie, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu

pomiar natężenia ruchu, monitoring ruchu, pomiar hałasu

Dane organizatora Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10

Tel. +48 334726010

Fax. +48 334979635

E-mail przetargi@mzd.bielsko.pl

WWW mzd.bielsko.pl

Województwo śląskie

Powiat bielski + Bielsko-Biała

Treść zamówienia Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej (zwanego "ITS") w granicach miasta Bielska-Białej.

Wynik przetargu Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 22/06/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Sprint S.A.

Adres pocztowy: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26

Miejscowość: Olsztyn

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Kod pocztowy: 10-062

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 453 632.20 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 848 780.49 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim

Procentowa część: 30 %

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

a) Prace budowlane,

b) Prace instalacyjno- montażowe,

c) Przebudowy, modernizacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnych,

d) Budowa systemu łączności światłowodowej,

e) Prace projektowe,

f) dostawa i uruchomienie podsystemu dynamicznej informacji przystankowej,

g) Dostawa i uruchomienie podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej.

CPV 34970000-7: Urządzenia monitorowania ruchu

34996000-5: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

45316200-7: Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

34972000-1: Układy pomiarowe natężenia ruchu

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

51610000-1: Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

48821000-9: Serwery sieciowe

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Krajowy numer identyfikacyjny: PL225

Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Pan Andrzej Kuropatwa – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Pan Adrian Starzyk – w sprawach związanych procedurą postępowania

E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl

Tel.: +48 334726010

Faks: +48 334979635Adresy internetowe:

Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie operacyjne / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Opis techniczny oferowanego rozwiązania / Waga: 40

Cena - Waga: 50

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/07/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316046-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-07-08

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS