TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bielsko-Biała: Sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD
- Opublikowano: 05.09.2020 18:56:22

Bielsko-Biała: Sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD

Sprzedaż

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Bielskie Centrum Kultury

43-300 Bielsko-Biała

Juliusza Słowackiego 27

Tel. 33 828 16 40

E-mail bck@bck.bielsko.pl

WWW www.bck.bielsko.pl

Województwo śląskie

Powiat bielski + Bielsko-Biała

Treść zamówienia sprzedaż autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot przetargu:


Autobus MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD z 2009 roku, nr rej. SB 2550E,

VIN: WEB63203613249930.

Szczegółowy stan techniczny samochodu określa:


- opinia nr PB_SB 2550E sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego w dniu

18.02.2020 r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz


- opinia nr BEL 305/2020 sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego w dniu

28.03.2020 r., która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem, mogą obejrzeć

autobus na parkingu przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43 w dniu: 31.08.2020 r. w godzinach od 979 do 117",

po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 33/828-16-47.


3. Cena wywoławcza autobusu wynosi 376.050,00 zł. netto.

Specyfikacja http://www.bck.bielsko.pl/bip/index.php/zalatwianie-spraw/przetargi/145-postepowanie-dotyczace-sprzedazy-autobusu-marki-mercedes-benz-tourismo-15-rhd-2

LINK do SIWZ http://www.bck.bielsko.pl/bip/index.php/zalatwianie-spraw/przetargi/145-postepowanie-dotyczace-sprzedazy-autobusu-marki-mercedes-benz-tourismo-15-rhd-2

Załączniki do spec. Załączniki

Wymagania 7. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia, na który składają się następujące dane:


a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP, PESEL, nr telefonu,

adres e-mailowy,


b) oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie warunków jej

zapłaty: przelewem na rachunek bankowy BCK w terminie siedmiu dni od zawarcia

umowy sprzedaży,


c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusu, albo że

jest świadomy skutków wynikających z rezygnacji z oględzin,


d) oświadczenie oferenta - przetwarzanie danych osobowych /str. 2 Formularz oferty/,


e) osoba reprezentująca oferenta powinna przedłożyć stosowne dokumenty

potwierdzające jej uprawnienie do działania w imieniu oferenta: pełnomocnictwo


lub odpis z rejestru sądowego. W przypadku przedłożenia kopii dokumentów,

powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem.


8. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:


a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez

oferenta, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w terminie innym niż

określony w ust 4.,


b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub są one nieczytelne,

lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta mogłoby

prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


9. O odrzuceniu oferty, oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

Wadium 37.605,00 zł

Wymagany termin realizacji zamówienia Termin zawarcia umowy sprzedaży upływa 14 dnia od dnia otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert Bielskie Centrum Kultury

43-300 Bielsko-Biała

Juliusza Słowackiego 27. do godz. 900


2020-09-07

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Bielskie Centrum Kultury

43-300 Bielsko-Biała

Juliusza Słowackiego 27 o godz. 1000


2020-09-07

Termin związania ofertą Złożone oferty będą wiążące w okresie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Uwagi Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (lub aukcji) bez podania

przyczyny.

Data dodania 2020-08-27


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor