TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Cmolas: Zakup oraz dostawa autobusu - od Mercus Bus
- Opublikowano: 13.11.2020 13:56:08

Zakup oraz dostawa autobusu

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Cmolas

36-105 Cmolas

Cmolas 237b

Tel. 172 837 702

Fax. 172 272 873

E-mail cmolas@cmolas.pl

Województwo podkarpackie

Powiat kolbuszowski

Treść zamówienia Zakup oraz dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia : Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. "Zakup oraz dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych". Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 samochodu typu: BUS 5000 – 5500 kg DMC, 23 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednego wózka inwalidzkiego w wersji standardowej. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów zamawianego pojazdu oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca może zaoferować pojazd o parametrach co najmniej takich jak wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. Szczegółowe warunki zamówienia: a) Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wszystkie minimalne warunki przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), b) Wykonawca zagwarantuje, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte materiały i urządzenia posiadające atesty, certyfikaty i świadectwa zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), c) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i ustaleniu miejsca dostawy, na własny koszt. Za wypadki i szkody, które mogą powstać podczas dostawy odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. 2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne "równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. sygn. akt: KIO 2315/13). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 243902.44 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.

Email wykonawcy: przetargi@mercus.pl

Adres pocztowy: ul. Żurawia 43 lok. 201

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 304425.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 304425.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317832.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Osoba do kontaktu Gmina Cmolas

ul. Cmolas 237b

36-105 Cmolas


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg