TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dalików: sprzedaż autobusu marki Autosan
- Opublikowano: 09.07.2020 18:08:46

sprzedaż autobusu marki Autosan,

sprzedaż autobusu marki Autosan,

model H9-21.41S, nr VIN: SUASW3AAPXS021473, nr rejestracyjny EPD 89E1l, rok produkcji

1999, liczba miejsc 43 + 10 stojących, pojemność silnika 6540 cm'.


Cena wywoławcza do przetargu wg oceny technicznej rzeczoznawcy samochodowego ustalona

została na kwotę 8450 zł brutto.

Specyfikacja http://bip.dalikow.nv.pl/a,16739,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-ustnym-na-sprzedaz-autobusu-szkolnego-autosan-h9-licytacja.html

LINK do SIWZ http://bip.dalikow.nv.pl/a,16739,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-ustnym-na-sprzedaz-autobusu-szkolnego-autosan-h9-licytacja.html

Wymagania Wadium w wysokości 800 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy

w Dalikowie w BS Poddębice nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005.


Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na

podanym wyżej rachunku bankowym.


Kopię dowodu wpłaty wadium należy złożyć przed rozpoczęciem przetargu przewodniczącemu

Komisji Przetargowej.


Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.


Przetarg wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę jednak nie niższą niż cena wywoławcza

powiększona o minimalne postąpienie.


Ustala się minimalne postąpienie na kwotę 100 zł.


Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.


Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli

się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.


Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej następnego dnia po przetargu

na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dalikowie.


Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia

i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Wadium 800 zł

Osoba do kontaktu Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dalikowie,

pokój nr 19, tel. 43 678-08-36

Miejsce i termin składania ofert

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

2020-07-20

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Uwagi Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie w okresie od 8.07.20201r. do 17.07.2020 r.

w godz. 8:00 — 15:00 w Dalikowie, ul. Łęczycka 3 (teren Szkoły Podstawowej w Dalikowie)

po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową

sprawą.

Data dodania 2020-07-08

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor