TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dobrcz: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 10.09.2020 18:24:44

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Dobrcz

86-022 Dobrcz

ul. Długa 50

Tel. 523 648 010

Fax. 523 648 032

E-mail przetargi@dobrcz.pl

WWW www.dobrcz.bip.net.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat bydgoski + Bydgoszcz

Treść zamówienia Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu 23 osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: "Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" – Obszar D "Likwidacja barier transportowych". Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz. 3. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m. in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu; stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju. 4. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania. 5. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie mniej niż 2 lata, - gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 6 lat, - gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 2 lata, - gwarancja na zabudowę – nie mniej niż 2 lata. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. "Numer referencyjny:BIS271.10.2020

Specyfikacja www.dobrcz.bip.net.pl

LINK do SIWZ http://dobrcz.bip.net.pl/?c=270

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonanie co najmniej jednej dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 145 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści pięć tysięcy), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru – Załącznik nr 2): 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - Załącznik nr 3). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz co najmniej jednej dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 145 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści pięć tysięcy), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 4) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 5) Klauzula RODO (Załącznik nr 5) i Oświadczenie (Załącznik nr 6) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczam(y), że: -nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. lub -należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Dobrcz

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-11-20

Miejsce i termin składania ofert Gmina Dobrcz

86-022 Dobrcz

ul. Długa 50 , godzina: 10:00


2020-09-10

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 15,00 Okres gwarancji na zabudowę 15,00 Termin wydania pojazdu w tygodniach 10,00

Uwagi Adres:Biuro Administracji Środowiskowego Domu Samopomocy, Gądecz 33, 86-022 DobrczTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-10godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru – Załącznik nr 2): 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - Załącznik nr 3). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz co najmniej jednej dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 145 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści pięć tysięcy), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 4) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 5) Klauzula RODO (Załącznik nr 5) i Oświadczenie (Załącznik nr 6) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczam(y), że: -nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. lub -należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Data dodania 2020-09-01


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor