TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdańsk: Nowe wiaty przystankowe
- Opublikowano: 12.11.2020 19:59:29

Nowe wiaty przystankowe

Wyniki projektów

Branża Budownictwo: przemysłowe:

wiaty, przystanki

Dane organizatora Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk

ul. Żaglowa 11

Tel. +48 583205100

E-mail drmg@gdansk.gda.pl

Województwo pomorskie

Powiat gdański + Gdańsk

Treść zamówienia Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy Miasta Gdańsk w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w sekcji II.1.1 pełna nazwa zamówienia jest następująca:" Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy Miasta Gdańsk w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie gminy Miasta Gdańsk. 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i zbuduj" zadania inwestycyjnego pod nazwą: Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy Miasta Gdańsk w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA –obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie gminy Miasta Gdańsk". 3. Celem wykonania zadania jest poprawa warunków korzystania z komunikacji publicznej na terenie gminy Miasta Gdańsk.

Wynik projektu Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ślizex Wiesław Ślizewski

Adres pocztowy: Górny Podmur 1

Miejscowość: Gniew

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 83-140

Państwo: Polska

E-mail: technologiemetalowe@gmail.com

Adres internetowy: https://www.slizex.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 178 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

CPV 45000000-7: Roboty budowlane

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

44212321-5: Wiaty autobusowe

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372

Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-560

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski

E-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583205100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla II przedmiotu odbioru / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/10/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526178-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-11-04

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura