TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdynia: Dostawa 24 fabrycznie nowych autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 06.11.2020 16:46:41

Dostawa 24 fabrycznie nowych autobusów

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

81-154 Gdynia

ul. Platynowa 19/21

Tel. +48 586230576

Fax. +48 586634395

E-mail d.kowalkowska@pkagdynia.pl

WWW www.pkagdynia.pl

Województwo pomorskie

Powiat Gdynia

Treść zamówienia Dostawa 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu. Część 2: dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5–18,75 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.


Numer referencyjny: PKA/PN-2/2020

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: 586-100-34-97Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 Trójmiejski Kod pocztowy: 81-154Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dominika KowalkowskaE-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.plTel.: +48 586230576Faks: +48 586634395Adresy internetowe: Główny adres: www.pkagdynia.plAdres profilu nabywcy: www.pkagdynia.plDo oferty Wykonawca załącza: 1) (JEDZ); 2) dokument gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu; 3) uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa; 4) stosowne pełnomocnictwa; jeśli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów; 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) dokument lub dokumenty, o których mowa w punkcie VI.9 SIWZ, o ile ma zastosowanie; 8) raport techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej (test SORT 2) przez oferowane autobusy. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca przedłoży (szczegółowe informacje w punkcie X.4 SIWZ): 1) oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 11 dla części 1, oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 12 dla części 2; 2) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej; 3) rysunek zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu; 4) rysunek prawego i lewego boku autobusu z wyszczególnionym podziałem na panele; 5) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z opisem funkcji.

LINK do SIWZ http://www.pkagdynia.pl/przetarg-na-dostawe-16-fabrycznie-nowych-autobusow-miejskich-standardowych-zasilanych-energia-elektryczna-oraz-8-fabrycznie-nowych-autobusow-miejskich-przegubowych-zasilanych-energia-elektryczna-_426a

CPV 34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

34144910-0: Autobusy elektryczne

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ze względu na zbyt małą ilość znaków, szczegółowe informacje dotyczące podstawa wykluczenia zawiera pkt IX SIWZ. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca przedłoży: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; informację z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia, o których mowa w X.2 ust. 1 punkty od 7 do 12 SIWZ. Ze względu na zbyt małą liczbę znaków szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w punkcie X.2 SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych). III.1.3) Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, szczegółowe informacje w punkcie X.2 SIWZ.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę lub dostawy obejmujące łącznie co najmniej 3 (słownie: trzy) sztuki fabrycznie nowych autobusów miejskich, o długości co najmniej 11m, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym. W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy obejmujące łącznie co najmniej 1 (słownie: jedną) sztukę fabrycznie nowych autobusów miejskich, przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym. Wykonawca przedłoży wykaz dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. Szczegółowe informacje w punkcie X.2 SIWZ.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) część 1: 790 000 PLN; b) część 2: 480 000 PLN. 2) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924.III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, badanie braku podstaw wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wadium część 1: 790 000 PLN; część 2: 480 000 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 586-100-34-97

Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-154

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Kowalkowska

E-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl

Tel.: +48 586230576

Faks: +48 586634395

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkagdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkagdynia.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w dniach: 300

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

81-154 Gdynia

ul. Platynowa 19/21 09:00


2020-12-01

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

81-154 Gdynia

ul. Platynowa 19/21 10:00


2020-12-01

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 01/03/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: Do oferty Wykonawca załącza: 1) (JEDZ); 2) dokument gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu; 3) uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa; 4) stosowne pełnomocnictwa; jeśli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów; 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) dokument lub dokumenty, o których mowa w punkcie VI.9 SIWZ, o ile ma zastosowanie; 8) raport techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej (test SORT 2) przez oferowane autobusy. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca przedłoży (szczegółowe informacje w punkcie X.4 SIWZ): 1) oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 11 dla części 1, oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 12 dla części 2; 2) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej; 3) rysunek zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu; 4) rysunek prawego i lewego boku autobusu z wyszczególnionym podziałem na panele; 5) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z opisem funkcji.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519954-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-30

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg