TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdynia: Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych trolejbusów
- Opublikowano: 13.07.2020 12:34:23

Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych trolejbusów

Wynik

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.

81-244 Gdynia

ul. Zakręt do Oksywia 1

Tel. +48 586694210

Fax. +48 586694202

E-mail mdanielewska@pktgdynia.pl

WWW www.pktgdynia.pl

Województwo pomorskie

Powiat Gdynia

Treść zamówienia Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych trolejbusów


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. fabrycznie nowych, tj. wyprodukowanych najpóźniej na 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych trolejbusów standardowych, tj. 11,01–13,5 m, takich samych, tej samej marki, tego samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z zasilaniem opartym na bateriach trakcyjnych.

Wynik przetargu Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Zakręt do Oksywia 1

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-244

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Danielewska

E-mail: mdanielewska@pktgdynia.pl

Tel.: +48 586694210

Faks: +48 586694202Adresy internetowe:

Główny adres: www.pktgdynia.pl

I. Oferta składa się z:

1) Formularza oferty (wzór wg zał. 1 do SIWZ);

2) Zestawienia (zał. 1a do SIWZ);

3) JEDZ, dla każdego wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);

4) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post. polega na zdolnościach innych podmiotów (np. wg zał. 3 do SIWZ);

5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ;

6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

7) oryginału gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień SIWZ;

8) wykonawca może złożyć dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeżeli dotyczy.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podst. art. 26 ust. 1 Pzp lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia: dokumenty wymienione w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia oraz:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej "rozporządzenie");

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o którym mowa w par. 5 pkt 3 rozporządzenia;

3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5 rozporządzenia;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp i ust. 21 (jeżeli dotyczy) ustawy Pzp, o którym mowa w par. 5 pkt 1 rozporządzenia;

5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6 rozporządzenia;

6) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9 rozporządzenia;

7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 rozporządzenia (jeżeli dotyczy).

III. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, wykonawca składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg zał. nr 10 do SIWZ).

IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach z par. 7 rozporządzenia.

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (pkt VIII.2 ppkt 15 SIWZ).

CPV 34622300-6: Trolejbusy

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Zakręt do Oksywia 1

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-244

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Danielewska

E-mail: mdanielewska@pktgdynia.pl

Tel.: +48 586694210

Faks: +48 586694202Adresy internetowe:

Główny adres: www.pktgdynia.pl

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 8

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 18

Kryterium jakości - Nazwa: Bezpieczeństwo / Waga: 8

Kryterium jakości - Nazwa: Komfort / Waga: 6

Cena - Waga: 60

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Oferta składa się z:

1) Formularza oferty (wzór wg zał. 1 do SIWZ);

2) Zestawienia (zał. 1a do SIWZ);

3) JEDZ, dla każdego wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);

4) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post. polega na zdolnościach innych podmiotów (np. wg zał. 3 do SIWZ);

5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ;

6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

7) oryginału gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień SIWZ;

8) wykonawca może złożyć dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeżeli dotyczy.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podst. art. 26 ust. 1 Pzp lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia: dokumenty wymienione w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia oraz:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej "rozporządzenie");

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o którym mowa w par. 5 pkt 3 rozporządzenia;

3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5 rozporządzenia;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp i ust. 21 (jeżeli dotyczy) ustawy Pzp, o którym mowa w par. 5 pkt 1 rozporządzenia;

5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6 rozporządzenia;

6) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9 rozporządzenia;

7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 rozporządzenia (jeżeli dotyczy).

III. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, wykonawca składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg zał. nr 10 do SIWZ).

IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach z par. 7 rozporządzenia.

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (pkt VIII.2 ppkt 15 SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/07/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324792-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-07-10


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor