TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdynia: Dostawa i posadowienie wiat przystankowych
- Opublikowano: 01.09.2020 18:51:33

Dostawa i posadowienie wiat przystankowych

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

81-244 Gdynia

ul. Zakręt do Oksywia 10

Tel. 58 623 33 12

Fax. 58 623 30 22

E-mail zkm@zkmgdynia.pl

WWW www.zkmgdynia.pl

Województwo pomorskie

Powiat Gdynia

Treść zamówienia Dostawa i posadowienie wiat przystankowych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż trzech wiat (fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni:


- jednej wiaty o szerokości 70 cm, 3 panelowej z oświetleniem zasilanym panelami solarnymi;


- jednej wiaty wspornikowej (zadaszenia) 3 panelowej;


- jednej wiaty wspornikowej (zadaszenia) 3 panelowej z oświetleniem zasilanym panelami solarnymi.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zdefiniowany jest w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do Materiałów Przetargowych.

Specyfikacja https://zkmgdynia.pl/zamowienie-publiczne/dostawa-i-posadowienie-wiat-przystankowych

LINK do SIWZ http://zkmgdynia.pl/zamowienie-publiczne/dostawa-i-posadowienie-wiat-przystankowych

Załączniki do spec. załączniki

Wymagania Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji (okres liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń).

---

Posiadanie uprawnień zawodowych


Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za wyjątkiem norm wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też legitymowania się przez Wykonawcę uprawnieniami, zgodami bądź prawami wynikającymi z zawartych umów lub wynikających z decyzji administracyjnych a umożliwiającymi Wykonawcy wykonanie umowy

o wykonanie zamówienia.


Posiadanie wiedzy i doświadczenia


Zamawiający wymaga udokumentowanego wdrożenia projektu podobnych konstrukcji z oświetleniem zasilanym panelami fotowoltaicznymi.


Zamawiający może przed dokonaniem czynności odrzucenia oferty wezwać wykonawcę

do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

---

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


Wykonawca w swojej ofercie, winien złożyć następujące dokumenty:


Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający rejestrację działalności Wykonawcy oraz dokument wskazujący umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę;


Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP oraz REGON.


Dokumenty wykazujące spełnienie warunku wskazanego w p. VII MP – Posiadanie wiedzy i doświadczenia.


Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia wskazana jest w Formularzu oferty.


Wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia należy ułożyć w kolejności jak wyżej. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób

Osoba do kontaktu - p. - Piotr Koehna- strona merytoryczna

tel.: 507 499 906 (dni robocze - w godzinach: 08.00 - 16.00)


- p. Krzysztof Biernat – strona formalno-prawna

tel. 601 913 293

mail: biernatk@wp.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia do 70 (siedemdziesiąt) tygodni od podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

81-244 Gdynia

ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 8 (sekretariat) / godz. 14:00


2020-09-08

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

81-244 Gdynia

ul. Zakręt do Oksywia 10 / godz. 14:15


2020-09-08

Termin związania ofertą 30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena – waga kryterium 60%

termin wykonania – waga kryterium 40%

Data dodania 2020-08-31


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
przystanek