TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gostyń: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskie
- Opublikowano: 13.11.2020 19:19:52

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskie

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

63-800 Gostyń

ul. Rynek 2

Tel. 065 5752110-13

Fax. 655 752 142

E-mail um@gostyn.pl

WWW biuletyn.gostyn.pl

Województwo wielkopolskie

Powiat gostyński

Treść zamówienia Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bezpłatnej ogólnodostępnej usługi przewozu osób i rzeczy na liniach autobusowych ustalonych na terenie gminy Gostyń. Zamawiający szacuje ogólny przebieg autobusów na rok 2021, zaangażowanych w wykonanie przewozów objętych niniejszym zamówieniem na 92.187,30 km. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji w zależności od jego potrzeb wprowadzając zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Wprowadzenie zmian przez Zamawiającego w ramach prawa opcji może skutkować zwiększeniem maksymalnie o 15 % lub zmniejszeniem maksymalnie o 15 %, szacowanych na rok 2021 liczby kilometrów objętych zamówieniem podstawowym. Określenie Zamawiający oznacza organizatora transportu zbiorowego, a określenie Wykonawca oznacza operatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2019. poz. 2475 ze zm.). Zakres usługi wraz z niezbędnymi elementami: Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem niskopodłogowym, z systemem klimatyzacji oraz wyposażone w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce . Oferta z autobusami nieposiadającymi nadwozia niskopodłogowego oraz nie posiadającymi systemu klimatyzacji i co najmniej jednego dozownika bezdotykowego, automatycznego na płyn dezynfekujący ręce zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; Autobusy nie mogą być starsze niż 2006 rok produkcji, muszą posiadać normę dopuszczalnych emisji spalin co najmniej Euro 4. Oferta z autobusami starszymi oraz niższą normą niż Euro 4 zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; Usługa przewozowa na terenie gminy Gostyń będzie realizowana zgodnie z załączonym rozkładem jazdy, stanowiącym załączniki: nr 8 oraz nr 9 do SIWZ; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do czasu podpisania umowy niewielkich zmian minutowych w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej; Arkusze w załączniku nr 11 na rok 2021 do SIWZ (Komunikacja miejska i podmiejska - zestawienie zbiorcze, Komunikacja miejska - linia nr 1 - 5, Komunikacja miejska - linia nr 6 - 11,18,19, Komunikacja podmiejska - linia nr 12 - 17) stanowią zestawienie zbiorcze niezbędne dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia; Arkusze w załączniku nr 12 do SIWZ zawierają zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1 do 19) z wykazem przystanków, godzin odjazdu, odległości pomiędzy przystankami oraz całkowitą długością dla linii autobusowych; Załącznik nr 13 do SIWZ zawiera graficzne zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1 do 19); Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podstawienie autobusu do przystanku początkowego i jego powrót po zakończeniu zadania. Koszty te nie będą opłacone w ramach zadania prócz tych, które Zamawiający uwzględnił w danych liniach. Wykonawca zapewni wyposażenie pojazdu w przednią widoczną tablicę elektroniczną zawierającą informację o symbolu linii autobusowej. Wyświetlana informacja o symbolu linii autobusowej musi być aktualna dla realizowanej linii autobusowej w danym czasie w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Gostyń. Zamawiający wymaga ponadto: oznakowania autobusów napisem ,,Komunikacja miejska w Gostyniu" wraz z logo Gostynia (według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego). Warunkiem realizacji zadania w ramach "Usługi przewozowej w zakresie komunikacji miejskiej" jest uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych (symbol linii autobusowej od 1 do 19) na obszarze gminy Gostyń. Dokument jest wymagany na dzień podpisania umowy. Koszty uzyskania zezwoleń nie będą opłacone w ramach zadania. Wykonawca ponosi koszty w ciągu roku związane ze zmianą zezwoleń w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczenia usługi. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość wprowadzenia zmian w liniach komunikacji miejskiej i podmiejskiej (np.: zmiana: przebiegu linii autobusowej, nr linii, rezygnacji z linii, dołożenia linii, wydłużenia lub skrócenia linii, dołożenie dodatkowych autobusów na istniejącej lub nowej linii autobusowej w związku ograniczeniami nałożonymi przez inne organy dot. ilości miejsc), jak również zmiany zakresu świadczenia usługi w sytuacji, kiedy świadczenie stanie się niemożliwe do realizacji, w szczególności w przypadku siły wyższej, wystąpienia na terenie RP epidemii, strajku, zakazu prowadzenia transportu publicznego, do chwili ustania przyczyny takiej zmiany. Rozliczenie za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie zrealizowanych kursów, zgodnie z rozkładem jazdy, po potwierdzonym przez Zamawiającego należytym wykonaniu usług wraz z wyszczególnieniem codziennej ilości wykonanych przebiegów w kilometrach za zrealizowany miesiąc. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły środkami komunikacji miejskiej pasażerów na terenie miasta i gminy Gostyń. Zamawiający wraz z rozpoczęciem świadczenia przedmiotowej usługi dostarczy Wykonawcy urządzenia monitorowania wraz z telefonem i aplikacją "Kiedy przyjedzie" w celu zainstalowania ich w autobusie komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do uruchamiania każdorazowo aplikacji w celu rejestracji przejazdu trasy."Numer referencyjny:GK.271.11.2020

Specyfikacja www.biuletyn.gostyn.pl

LINK do SIWZ http://biuletyn.gostyn.pl

CPV 60100000-9: Usługi w zakresie transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), b) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje wykazanym doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu (w ciągu ostatnich 3 lat, licząc do terminu składania ofert) co najmniej dwóch regularnych usług przewozowych osób świadczonych przez okres minimum 9 miesięcy na kwotę min. 200 000,00 zł brutto każda, b) dysponuje co najmniej 3 (trzema) autobusami o minimalnej ilości miejsc: łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 2 autobusy, łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 1 autobus na wypadek awarii - przeznaczony do transportu w komunikacji osób na terenie gminy Gostyń. Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem niskopodłogowym, wyposażone w system klimatyzacji oraz w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce. Autobusy nie mogą być starsze niż 2006 rok produkcji oraz muszą posiadać normę dopuszczalnych emisji spalin co najmniej Euro 4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1282), składa informację: a) z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zezwolenie lub licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem. 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia - dostępnych autobusów wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz rokiem produkcji pojazdów, numerami rejestracyjnymi pojazdów wraz z obustronnymi kopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 2. Kalkulacje - Zestawienia stanowiące załącznik nr 11 na rok 2021 do SIWZ: komunikacja miejska i podmiejska - zestawienie zbiorcze; komunikacja miejska - linia nr 1-5; komunikacja miejska - linia nr 6-11,18,19; komunikacja podmiejska - linia nr 12-17; Wszystkie cztery zestawienia za rok 2021 muszą być dołączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Dokument (np. zaświadczenie, aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu), z którego będzie wynikać, iż zadeklarowane pojazdy posiadają nadwozie niskopodłogowe. 5. Oświadczenie że zadeklarowane pojazdy posiadają system klimatyzacji oraz wyposażone w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce. 6. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, które będą przewoziły środkami komunikacji miejskiej pasażerów na terenie miasta i gminy Gostyń.

Wadium Tak, 10.000,00 zł

Osoba do kontaktu Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

ul. Rynek 2

63-800 Gostyń

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia 2021-01-01

Data zakończenia 2021-12-31

Miejsce i termin składania ofert Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

63-800 Gostyń

ul. Rynek 2, 10:00


2020-11-13

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Średni wiek autobusów 40,00

Uwagi Adres:Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-13godzina: 10:00Informacje dodatkowe: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem lub faksem (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą). Każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu przesłanego mailem. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: um@gostyn.pl W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: GK.271.11.2020. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marzena Paluszkiewicz, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 65 575 21 39, Bogusław Pakuła, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 65 575 21 37, Marta Szymańska, Wydział Organizacyjny, tel. 65 575 21 26. Otwarcie ofert odbędzie się 16 listopada 2020 roku o godzinie 11:00. Transmisja on-line z otwarcia ofert zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ będzie dostępna pod adresem: https://youtube.com/channel/UCbEjZE_sUr8P1gw_shVrfFg. Transmisja jest dostępna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani hasła.III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 2. Kalkulacje - Zestawienia stanowiące załącznik nr 11 na rok 2021 do SIWZ: komunikacja miejska i podmiejska - zestawienie zbiorcze; komunikacja miejska - linia nr 1-5; komunikacja miejska - linia nr 6-11,18,19; komunikacja podmiejska - linia nr 12-17; Wszystkie cztery zestawienia za rok 2021 muszą być dołączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Dokument (np. zaświadczenie, aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu), z którego będzie wynikać, iż zadeklarowane pojazdy posiadają nadwozie niskopodłogowe. 5. Oświadczenie że zadeklarowane pojazdy posiadają system klimatyzacji oraz wyposażone w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce. 6. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, które będą przewoziły środkami komunikacji miejskiej pasażerów na terenie miasta i gminy Gostyń.

Data dodania 2020-11-05


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie