TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Grodzisk: Dostawa i montaż 8 szt. nowych wiat przystankowych
- Opublikowano: 14.10.2020 16:37:19

Dostawa i montaż 8 szt. nowych wiat przystankowych.

Przetargi

Branża Budownictwo: przemysłowe:

wiaty, przystanki

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32A

Tel. 227 555 146

Fax. 227 555 327

E-mail urzad@grodzisk.pl

WWW bip.grodzisk.pl/

Województwo mazowieckie

Powiat grodziski

Treść zamówienia Dostawa i montaż 8 szt. nowych wiat przystankowych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa i montaż 8 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem oraz demontaż 6 szt. istniejących wiat na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. "Numer referencyjny:ZP.271.84.2020

Specyfikacja http://bip.grodzisk.pl/

LINK do SIWZ http://bip.grodzisk.pl/m,3807,zp271842020-dostawa-i-montaz-8-szt-nowych-wiat-przystankowych-wraz-z-ich-montazem-oraz-demontaz-6-sz.html

Załączniki do spec. Ogloszenie_o_zamowieniu_na_dostawe_i_montaz_wiat_przystankowych_ZP_84.docx

SIWZ_z_zalacznikami_od_1_do_5_na_dostawe_i_montaz_wiat_przystankowych_ZP_84.docx

CPV 44212321-5: Wiaty autobusowe

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Nie dotyczy III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu– zgodnego z treścią Załącznika nr 2, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Przedmiotowe oświadczenie można również przesłać na adres: zamowienia@grodzisk.pl w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach 2

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32A , godzina: 12:00


2020-10-21

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00

Uwagi Adres:Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, Sala Obsługi MieszkańcaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-21godzina: 12:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu– zgodnego z treścią Załącznika nr 2, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Przedmiotowe oświadczenie można również przesłać na adres: zamowienia@grodzisk.pl w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data dodania 2020-10-13


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura