TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Grudziądz: Zakup autobusu
- Opublikowano: 03.11.2020 17:37:26

Zakup autobusu

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER

86-300 Grudziądz

ul. Waryńskiego 104

Tel. 564611355,

Fax. -

E-mail sdrobka@gmail.com,

WWW e-grudziadz.com

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat grudziądzki + Grudziądz

Treść zamówienia Zakup autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 3 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno – użytkowych. Opis tych parametrów określony będzie przez Wykonawcę poprzez wypełnienie prawej strony tabeli znajdującej się w Szczegółowym opisie oferowanego pojazdu, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"Numer referencyjny:1/2020

Specyfikacja http://e-grudziadz.com/abak/viewpage.php?page_id=246

LINK do SIWZ http://e-grudziadz.com/abak/viewpage.php?page_id=245

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ: 1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w FORMULARZU OFERTOWYM (stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ); Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych "W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych "Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (...) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu". Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z wyżej wymienionych dokumentów. Druk FORMULARZA OFERTOWEGO musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Szczegółowy opis oferowanego pojazdu stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie potwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego, określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ . Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt równoważny, to opis musi zawierać dokładny opis techniczny oferowanego zamiennika. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER

ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER

86-300 Grudziądz

ul. Waryńskiego 104, 14,00


2020-11-03

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena ryczałtowa brutto 95,00 b) czas realizacji zamówienia 5,00

Uwagi Adres:Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 104Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-03godzina: 14:00Informacje dodatkowe: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://e-grudziadz.com/abak/viewpage.php?page_id=246 Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuje się, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 104, reprezentowane przez Sebastiana Dróbkę - prezesa; • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Goryński (kontakt: Piotr Goryński kontakt: telefon kom. 505-516-508., e-mail: gorynskip@abak.edu.pl ; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp" • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora danych obowiązków wynikających z zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy na dofinansowanie zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia; • obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ: 1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w FORMULARZU OFERTOWYM (stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ); Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych "W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych "Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (...) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu". Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z wyżej wymienionych dokumentów. Druk FORMULARZA OFERTOWEGO musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Szczegółowy opis oferowanego pojazdu stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie potwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego, określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ . Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt równoważny, to opis musi zawierać dokładny opis techniczny oferowanego zamiennika. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Data dodania 2020-10-23


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg