TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jastrzębie-Zdrój: MZK zleci świadczenie autobusowych usług przewozowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.10.2019 23:48:14

Międzygminny Związek Komunikacyjny informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Międzygminny Związek Komunikacyjny informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Dane zamawiającego:

Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Przemysłowa 1

Tel. +48 324763474

Fax. +48 324763474

WWW www.mzkjastrzebie.com

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Wykaz i krótki opis warunków:

Aktualna licencja (lub zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie złożenie w oryginale zobowiązania podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami (autobusami): typu: midi (tabor typu C) o maksymalnej długości do 8,5 m i pojemności co najmniej 35 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w ilości minimum 2 pojazdów spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 5 — nie starsze niż wyprodukowane w 2013 roku i typu midi (tabor typu C) o maksymalnej długości do 8,5 m i pojemności co najmniej 20 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w ilości minimum 2 pojazdów (w tym 1 autobus rezerwowy) spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5 — nie starszych niż wyprodukowany w 2013 roku. Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanie usług, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie: wymagane minimum – 1 usługa publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych obejmująca minimum 30 000 wozokilometrów w trakcie jednego roku, realizowana w ramach jednego zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 4 listopad 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
Międzygminny Związek Komunikacyjny
MZK Jastrzębie-Zdrój
MZK
Jastrzębie-Zdrój