TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jezierzyce: Używany autobus od ABP
- Opublikowano: 29.09.2020 14:07:12

Dostawa używanego autobusu turystycznego kl.III "

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

76-200 Słupsk

Jezierzyce

Tel. 059 8112575, 8473922

Fax. 059 8472210

E-mail adamj@slupsk.ug.gov.pl, agkjezierzyce@konto.pl

Województwo pomorskie

Powiat słupski + Słupsk

Treść zamówienia "Dostawa używanego autobusu turystycznego kl.III "


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa używanego autobusu turystycznego kl.III". Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać bezwzględnie wszystkie parametry zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SWZ.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 253110 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ABP BUS&COACH Sp z o.o. Spółka Komandytowa

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: KOWALSKA 1

Kod pocztowy: 76-000

Miejscowość: SŁUPSK

Kraj/woj.: pomorskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 311325.30

Oferta z najniższą ceną/kosztem 311325.30

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311325.30

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów przyznaną w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert: cena 60%, termin dostawy 40%. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

ul. Jezierzyce

76-200 Słupsk

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-09-22

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor