TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Katowice: Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich
- Opublikowano: 23.06.2020 13:24:08

Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich

Wynik


Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej "zadaniem nr 1" i "zadaniem nr 2", tj.:

1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi;

2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi.

Wynik przetargu Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym,spełniających wymagania określone w punkcie III.10. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi


Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

15/06/2020

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny: 010498995

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46, Owińska

Miejscowość: Bolechowo-Osiedle

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

E-mail: office@solarisbus.com

Tel.: +48 616672333

Faks: +48 616672310

Adres internetowy: https://www.solarisbus.pl


Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 400 000.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne

34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny: 270563188

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 59

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-085

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Bury

E-mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl

Tel.: +48 324931000

Faks: +48 324931050Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkm.katowice.pl

Miejsce i termin składania ofert

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości - Nazwa: Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający 20.3.2020 unieważnił na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o., w zadaniu nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18/06/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290386-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-06-22


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor