TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Katowice: Przetarg na linie 9112 i 913
- Opublikowano: 29.10.2020 17:00:11

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zarząd Transportu Metropolitalnego

40-053 Katowice

ul. Barbary 21A

Tel. +48 327438401

Fax. +48 322519745

E-mail zamowienia@metropoliaztm.pl

WWW bip.metropoliaztm.pl/przetarg/577/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-liniach-komunikacji-miejskiej-nr-912-913

Województwo śląskie

Powiat Katowice

Treść zamówienia Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912, 913 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu MetropolitalnegoAdres pocztowy: ul. Barbary 21AMiejscowość: KatowiceKod NUTS: PL22A Katowicki Kod pocztowy: 40-053Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Grzegorz WłoczykE-mail: zamowienia@metropoliaztm.plTel.: +48 327438401Faks: +48 322519745Adresy internetowe: Główny adres: https://www.metropoliaztm.pl/pl/I. Wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2 ogłoszenia. II. Uwagi dotyczące oświadczeń i dokumentów, w tym składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zawarte są w SIWZ dostępnej na http://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/4 III. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 lub 2 ogłoszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa: a) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.1 ppkt 2–7 ogłoszenia; b) dokumenty, które określają: — zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, — sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, — zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 ogłoszenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. IV. 1. Wykonawca dołącza do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.1 oraz III.1.3 ogłoszenia. Oświadczenie Wykonawca przesyła na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zwanego dalej "jednolitym dokumentem". 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa każdy Wykonawca. Jednolity dokument potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie. 3. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 lub 2 ogłoszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 4. Uwagi dotyczące jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z narzędzia przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych udostępnionego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl b) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego, jednolity dokument podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne (podpis elektroniczny), spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). c) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1–3 SIWZ, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa) w części IV jednolitego dokumentu i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu. d) W celu ułatwienia wypełnienia jednolitego dokumentu można posłużyć się "instrukcją wypełnienia" zawartą na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf (ze względów na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu dalsze informacje, w tym dot. możliwości zmiany umowy, zostaną podane w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu).

LINK do SIWZ http://bip.metropoliaztm.pl/przetarg/577/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-liniach-komunikacji-miejskiej-nr-912-913

Załączniki do spec. p.zip

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.) lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567, z późn. zm.). 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub ważnej licencji na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje usługi przewozów regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto w tym okresie; 2) dysponuje pięcioma autobusami niskopodłogowymi z homologacją, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe: a. każdy autobus o długości do 12,5 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor typu BN), nie starszy niż (rok produkcji) z 2013 roku i spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5; b. liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 21, z czego co najmniej 9 miejsc (typu nieuchylnego) dostępne bezpośrednio z niskiej podłogi: siedzenia typu 1½ liczone są jako pojedyncze siedzenie; wszystkie siedzenia typu miejskiego o jednolitej barwie, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu; siedzenia o dużych walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania czystości; c. każdy autobus wyposażony w łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym; d. każdy autobus wyposażony w kasowniki elektroniczne o minimum trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie; e. przedział kierowcy autobusu – łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z pasażerem; f. każdy autobus wyposażony w urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), barwa oświetlenia biała; g. każdy autobus wyposażony w drzwi pasażerskie – co najmniej troje drzwi; każde z drzwi wyposażone w układ automatycznego powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy zamykaniu); drzwi rozmieszczone na całej długości prawej ściany, uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010 lub równoważnej; h. każdy autobus wyposażony w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej, tj. głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu w jego przedniej części oraz wyświetlacz LED umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu służący do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, (ze względów na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu dalsze informacje zostaną podane w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. wykazu usług, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 1 ogłoszenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były lub są wykonywane (nazwy, adresy), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. wykazu autobusów, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 2 ogłoszenia, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi autobusami.

Wadium I. Wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2 ogłoszenia. II. Uwagi dotyczące oświadczeń i dokumentów, w tym składanych przez podmioty wspólni

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Metropolitalnego

Adres pocztowy: ul. Barbary 21A

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-053

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Grzegorz Włoczyk

E-mail: zamowienia@metropoliaztm.pl

Tel.: +48 327438401

Faks: +48 322519745

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.metropoliaztm.pl/pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Zarząd Transportu Metropolitalnego

40-053 Katowice

ul. Barbary 21A 9:00


2020-11-27

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Zarząd Transportu Metropolitalnego

40-053 Katowice

ul. Barbary 21A 9:30


2020-11-27

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Monitoring przestrzeni pasażerskiej / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: Wi-Fi oraz ładowarki USB / Waga: 20Cena - Waga: 60

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: I. Wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu określonego w sekcji IV.2.2 ogłoszenia. II. Uwagi dotyczące oświadczeń i dokumentów, w tym składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zawarte są w SIWZ dostępnej na http://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/4 III. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 lub 2 ogłoszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa: a) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.1 ppkt 2–7 ogłoszenia; b) dokumenty, które określają: — zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, — sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, — zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 ogłoszenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. IV. 1. Wykonawca dołącza do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.1 oraz III.1.3 ogłoszenia. Oświadczenie Wykonawca przesyła na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zwanego dalej "jednolitym dokumentem". 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa każdy Wykonawca. Jednolity dokument potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie. 3. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3 ppkt 1 lub 2 ogłoszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 4. Uwagi dotyczące jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z narzędzia przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych udostępnionego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl b) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego, jednolity dokument podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne (podpis elektroniczny), spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). c) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1–3 SIWZ, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa) w części IV jednolitego dokumentu i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu. d) W celu ułatwienia wypełnienia jednolitego dokumentu można posłużyć się "instrukcją wypełnienia" zawartą na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf (ze względów na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu dalsze informacje, w tym dot. możliwości zmiany umowy, zostaną podane w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu).VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587840Faks: +48 224587800VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180–198 ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504225-2020:TEXT:PL:HTML&src=0


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
przetarg