TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Katowice: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-21.
- Opublikowano: 23.09.2020 11:17:44

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-21.

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zarząd Transportu Metropolitalnego,

, 40-053 Katowice

ul. Barbary 21A

Tel. +48(32)7438401

WWW bip.metropoliaztm.pl/przetarg/501/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-linii-komunikacji-zastepczej-nr-t-21

Województwo śląskie

Powiat Katowice

Lokalizacje śląskie / Sosnowiec

Treść zamówienia Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-21.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług autobusowego transportu

publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-21.

Numer referencyjny: OP/28/ZP/15/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii

komunikacji zastępczej nr T-21 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4

do SIWZ – wzór umowy. 2. Wykonywana usługa objęta jest: - systemem kontroli biletowej pasażerów

wsiadających do autobusu. Polega on na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z

jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu.

Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi, - systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych

(ŚKUP), - systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) w pojazdach wykonujących usługi na

ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych

na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej,

- systemem prowadzenia przez kierujących pojazdami (kierowców) sprzedaży biletów drukowanych z

urządzeń systemu ŚKUP. 3. Parametry linii, na której wykonywane będą usługi objęte przedmiotemzamówienia: - relacja: Osiedle Zamkowe Pętla – Sosnowiec Dworzec PKP – Osiedle Zamkowe Pętla, -

kursuje: w dni robocze w godz. 05:16÷04:45, w soboty w godz. 05:16÷04:45, w niedziele - i święta w w

godz. 05:06÷04:45, - dobowa praca eksploatacyjna: w dni robocze - 1027,45 wzkm, w soboty - 1027,45

wzkm, - w niedziele i święta - 798,60 wzkm, - wozogodziny ogółem: w dni robocze - 55:32 h, w soboty -

55:31 h, w niedziele i święta - 43:18 h, - wozogodziny postoju: w dni robocze - 13:36 h, w soboty - 14:23

h, w niedziele i święta - 11:24 h, - średnia prędkość eksploatacyjna: w dni robocze - 18,50 km/h, w soboty

- 18,51 km/h, w niedziele i święta - 18,44 km/h, - średnia prędkość komunikacyjna: w dni robocze - 24,50

km/h, w soboty - 24,98 km/h, w niedziele i święta - 25,03 km/h, - długość trasy: 18,15 km. Przewidywana

całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: BN = 15 753

wzkm.. 4. Zamawiający uprawniony będzie do żądania rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia na

podstawie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, na warunkach określonych we

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zakres prawa opcji obejmuje do 27 %

przedmiotu zamówienia i obejmuje zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia związanego

z koniecznością wydłużenia czasookresu trwania umowy, tj. ilości wozokilometrów określonej w pkt 3.3

(przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy wraz ze zmianami w ramach

prawa opcji wynosi tabor: BN = 19 863 wzkm). 6. Prawo opcji będzie realizowane po cenie za

wozokilometr nie wyższej niż wynikająca z umowy, z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji (§ 5 ust. 9

wzoru umowy). 7. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu

zamówienia, rozkłady jazdy na ww. linii w Wydziale Organizacji Przewozów Zamawiającego.

Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy

przed zawarciem umowy. 8. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP),

której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny

bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi. 9. W przypadku

zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o

wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą

pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy. 10. Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji

zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców

autobusów, tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 11. W trakcie

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę ww. osób (kierowców autobusów). Zamawiający uprawniony będzie w

szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadkuwątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu

wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca będzie zobowiązany

do zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do

SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6

Specyfikacja bip.metropoliaztm.pl/przetarg/501/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-linii-komunikacji-zastepczej-nr-t-21

LINK do SIWZ http://bip.metropoliaztm.pl/przetarg/501/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-linii-komunikacji-zastepczej-nr-t-21

Załączniki do spec. zał.

Wymagania III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) lub ważną

licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia

5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

(Dz. U. z 2013 r. poz. 567, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe Każdy Wykonawca, który bezpośrednio będzie wykonywał przewóz osób

powinien spełniać warunek, o którym mowa w sekcji III.1.1 przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje usługi

przewozów regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o łącznej

wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 50 000 zł brutto w tym okresie, 2. dysponuje trzema

autobusami niskopodłogowymi z homologacją, spełniającymi wymagania określone w przepisach

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i

przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.

2022, z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe: a. każdy autobus o długości do 12,5 m,

pojemności co najmniej 91 miejsc dla taboru typu BN, spełniający normę czystości spalin co najmniej

EURO 3, b. liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 21: siedzenia typu 11⁄2

liczone są jako pojedyncze siedzenie; siedzenia o jednolitej barwie typu miejskiego, z miękką wkładką

na siedzisku i oparciu; siedzenia o dużych walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia,

łatwe do utrzymania czystości, c. każdy autobus wyposażony w łączność telefoniczną lub radiową

pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją

i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym, d. każdy

autobus wyposażony w kasowniki elektroniczne o minimum trzynastocyfrowym systemie kasowania

w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie, e. przedział kierowcy autobusu –

łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z pasażerem, f. każdy

autobus wyposażony w urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu zapewniające oświetlenie całego

przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują sięjakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), barwa oświetlenia biała, g. każdy autobus

wyposażony w drzwi pasażerskie – co najmniej troje drzwi; każde z drzwi wyposażone w układ

automatycznego powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed

przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy zamykaniu); drzwi rozmieszczone na całej długości prawej

ściany, uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne ujęte w

Polskiej Normie PN-S-47010 lub równoważnej, h. każdy autobus wyposażony w urządzenia do

dynamicznej informacji pasażerskiej, tj. głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik

zamontowany na zewnątrz pojazdu w jego przedniej części oraz wyświetlacz LED umieszczony w

górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu służący do

zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji

dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, i. każdy autobus wyposażony w zestaw

pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu, elektronicznych tablic kierunkowych

rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, j. każdy

autobus wyposażony w uchylne wywietrzniki (klapy) dachowe – co najmniej 2 (dopuszcza się 1 pod

warunkiem, że liczba okien przesuwnych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej niż 8), k. każdy

autobus wyposażony w system ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i

skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu; system ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami

konwektorowymi i nagrzewnicami z wentylatorami – dmuchawami, umożliwiający automatycznie

zał./wył. urządzenia w zależności od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego, system musi

zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych, nagrzewnice o mocy grzewczej i wydajności

zapewniającej wysoką skuteczność, sterowanie z kabiny kierowcy; konstrukcja nagrzewnic

bezpieczna, zabezpieczająca przed zranieniem oraz uszkodzeniem odzieży pasażerów; moc grzewcza

układu ogrzewania pozwalająca na utrzymanie we wnętrzu przedziału pasażerskiego temperatury

przynajmniej +10 do +15oC przy temperaturze zewnętrznej -15oC, l. każdy autobus wyposażony w

okablowanie dla urządzeń mobilnych ŚKUP zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy

(Załącznik nr 4 do SIWZ), m. każdy wyposażony w pakiet udogodnień dla osób z

niepełnosprawnościami, na który składają się: - powierzchnia specjalna – do przewozu wózka

dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, usytuowana na wprost od drzwi (lub obok drzwi) z pochylnią

(podnośnikiem) dla wózków inwalidzkich w części obniżonej pojazdu, o wymiarach minimum 1300

mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia przytrzymujące, - drzwi zapewniające dostęp dla wózków

inwalidzkich posiadają wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podnośnik lub

pochylnię, - układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku, -

przyciski "na żądanie" w ilości co najmniej 6 sztuk, rozmieszczone równomiernie w okolicyprzestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi

oznaczeniami w alfabecie Braille'a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem, - co

najmniej 2 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie, - odpowiednie piktogramy odnoszące się do

osób z niepełnosprawnością, - poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem, - podłoga

pojazdu wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym, - osłony krawędzi stopni wykonane w sposób

minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem, - dodatkowe

oświetlenie nad wszystkimi drzwiami w pojeździe.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni

łącznie spełniać warunki, o których mowa w sekcji III.1.3. 2. Wykonawca, w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3., może polegać na

zdolnościach innych podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

TakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. 2. Oświadczenie Wykonawca

składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1,

składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich

spełnianie. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o

którym mowa w sekcji III.1.3, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o

tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim

powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie wymaga, za

wyjątkiem oświadczenia wskazanego w pkt 1, złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych

informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania: 6. Oświadczenie o przynależności albo brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). 7.Jeżeli w terminie, o którym mowa w

sekcji IV.6.2, zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu

oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.

Wadium 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Osoba do kontaktu tel: +48(32)7438401

Wymagany termin realizacji zamówienia data rozpoczęcia: 2020-09-26 lub zakończenia: 2020-10-10

Miejsce i termin składania ofert Zarząd Transportu Metropolitalnego,

, 40-053 Katowice

ul. Barbary 21A godzina: 09:00,


2020-09-24

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą do: 2020-10-23

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty 60,00

termin płatności 40,00

Data dodania 2020-09-18

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie