TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: AGH zleci usługę wynajmu autokarów wraz z kierowcami
InfoBus.pl - Opublikowano: 12.04.2019 16:29:06

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica informuje o ogłoszonym przetargu na usługę wynajmu autokarów wraz z kierowcami do przewozu studentów w czasie zajęć terenowych WGGiIŚ

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica informuje o ogłoszonym przetargu na usługę wynajmu autokarów wraz z kierowcami do przewozu studentów w czasie zajęć terenowych WGGiIŚ

Dane zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków

Al. Mickiewicza 30

Tel. (12)6173595

Fax. (12)6173595

E-mail dzp@agh.edu.pl

WWW www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/

Przedmiot zamówienia:

Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcami do przewozu studentów w czasie zajęć terenowych WGGiIŚ

Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: dwoma autobusami, każdy posiadający min. 39 miejsc pasażerskich. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do realizacji zamówienia – nie starszy niż 1999 r. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.3) SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: − zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; − sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; − zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; − czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 16 kwiecień 2019 r.
WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
wynajem
wynajem autokaru
szkoła
przewóz studentów
AGH
Kraków
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.