TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Dwa używane elektrobusy od Solarisa
- Opublikowano: 06.11.2020 14:21:05

Dostawa dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną

Wyniki przetargów

Branża     Samochody ciężarowe:

      autobusy

Dane organizatora     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

30-347 Kraków

ul. Jana Brożka 3

E-mail zamowienia@mpk.krakow.pl

Województwo     małopolskie

Powiat     krakowski + Kraków

Treść zamówienia     Dostawa dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia     Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (zakup): — dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną, fabrycznie nowych lub używanych, lecz nie starszych niż z roku produkcji 2015 i przebiegu całkowitym nie większym niż 80 000 km każdy, spełniających wymagania określone w SIWZ Oraz — jednej mobilnej ładowarki (urządzenia ładującego za pośrednictwem złącza plug-in) dedykowanej do każdego oferowanego autobusu, spełniającej wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusach dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.

Wynik przetargu     Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Dostawa dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 22/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46

Miejscowość: Bolechowo Osiedle

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 500 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 498 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV     34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

34144910-0: Autobusy elektryczne

Osoba do kontaktu     Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-347

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona,

E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

Miejsce i termin składania ofert    


Sposób składania ofert    

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji    


Termin związania ofertą    

Składanie ofert wariantowych/częściowych     oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie    

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne / Waga: 25

Cena - Waga: 75

Uwagi     VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/10/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522774-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania     2020-11-02


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg