TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Obsługa Autobusowych Linii Dowozowych
- Opublikowano: 13.11.2020 19:18:25

Obsługa Autobusowych Linii Dowozowych

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

30-017 Kraków

ul. Racławicka 56/416

E-mail zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Województwo małopolskie

Powiat krakowski + Kraków

Lokalizacje małopolskie / wielicki;małopolskie / myślenicki;małopolskie / proszowicki;małopolskie / bocheński;małopolskie / limanowski;małopolskie / brzeski

Treść zamówienia świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Przetargi

Branża     Samochody ciężarowe:

      autobusy

Forma przetargu     nieograniczony

Dane organizatora     "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

30-017 Kraków

ul. Racławicka 56/416

E-mail zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Województwo     małopolskie

Powiat     krakowski + Kraków

Lokalizacje     małopolskie / wielicki;małopolskie / myślenicki;małopolskie / proszowicki;małopolskie / bocheński;małopolskie / limanowski;małopolskie / brzeski

Treść zamówienia     świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego z podziałem na zadania.

Specyfikacja     platformazakupowa.pl/transakcja/392946

LINK do SIWZ     http://platformazakupowa.pl/transakcja/392946

CPV     60000000-8: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60170000-0: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wymagania     III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego i ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem właściwych dokumentów wydanych w kraju, w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, i które uprawniają Wykonawcę do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ww. uprawnień powinien wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ; 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7. dokumentów wymienionych w rozdz. IX SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zostanie uznany za spełniony zarówno w przypadku składania oferty na jedno, dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć zadań, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD 49.31.Z Transport Lądowy Pasażerki, Miejski i Podmiejski; PKD 49.39.Z Pozostały Transport Lądowy Pasażerki, gdzie indziej nie sklasyfikowany) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100): 1. w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD zgodnie z pkt 1.2. w rozdziale IV SIWZ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w stosunku do każdego z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia (dokument wystawiony dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dla każdego z osobna); 2. w przypadku wyboru oferty wspólników spółki cywilnej dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD zgodnie z pkt 1.2. w rozdziale IV SIWZ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w stosunku do każdego ze wspólników spółki cywilnej (dokument wystawiony dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub dla każdego z osobna. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określającym sumę ubezpieczeniową w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej jedną (1) usługę przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); 1. w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca będzie musiał spełnić warunek, o którym mowa w pkt 1.3.1, powiększony o ilość zadań, na które składa ofertę, np.: składając ofertę na zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 warunek powinien być spełniony dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN; 2. w przypadku, gdy wartość wykonanych usług wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN) Wykonawca podaje wartość wykonanych usług w złotych ustaloną na dzień ich wykonania (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania usługi, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono to według tabeli kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego; 3. do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 112), tj. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończący się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca; Do wykazów należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Pod pojęciem "Usługi wykonane" rozumie się usługi zrealizowane. Pod pojęciem "Usługi wykonywane" rozumie się wykonywanie usług, z których pewna część została już wykonana (zrealizowana). Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku części zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że Wykonawca wykonał usługę w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeśli w zakresie spełniania warunku określonego w rozdziale IV pkt. 1.3.1 SIWZ termin wykonania (np. dowolnie wybrane 365 dni) zawiera się w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 4. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca biorący udział w postępowaniu wykaże, że dysponuje autobusami przystosowanymi do przewozu osób i spełniającymi warunki określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w ilości: 4.1. dla zadania nr 1 – 6 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.2. dla zadania nr 2 – 7 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.3. dla zadania nr 3 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.4. dla zadania nr 4 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.5. dla zadania nr 5 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.6. dla zadania nr 6 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 5. przed zawarciem umowy ramowej w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 Wykonawcy będą zobligowani do przedstawienia dowodów dysponowania autobusami np. umowy zakupu, umowy leasingowe, umowy dzierżawy itd., zgodnie z formą dysponowania, jaką określi Wykonawca w załączniku nr 12 do SIWZ.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: — dla zadania nr 1 – 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), — dla zadania nr 2 – 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), — dla zadania nr 3 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 4 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 5 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 6 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem Umowy wykonawczej będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach wskazanych w § 13 umowy wykonawczej załączniki nr 11–11E do SIWZ.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. Warunki udziału określone w rozdziale IV mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem uprawnień powinien wykazać się każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, o których mowa w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie wybrana Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawoduOdniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).III.2.2) Warunki realizacji umowy: Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego zawieraj umowa ramowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz umowy wykonawcze stanowiące załączniki nr 11–11E.

Wadium     53 000,00 PLN, 53 000,00 PLN, 9 000,00 PLN, 12 000,00 PLN, 10 000,00 PLN, 8 000,00 PLN

Osoba do kontaktu     Oficjalna nazwa: "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Racławicka 56/416

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-017

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Nogaj

E-mail: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kolejemalopolskie.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia     Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/02/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert     

09;00


2020-12-07

Sposób składania ofert     

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji     

10;00


2020-12-07

Termin związania ofertą     Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych     oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie     Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi     VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający może unieważnić w całości albo w części postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego", znak sprawy: KMDL/251/13/2020, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane przez Marszałka Województwa Małopolskiego działającego jako organizator przewozów w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp oraz informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu).VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy, a także w aktach wykonawczych do ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528286-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania     2020-11-05

Przejdź na początek ogłoszenia do linii kolejowych Zamawiającego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego z podziałem na zadania.

Specyfikacja platformazakupowa.pl/transakcja/392946

LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/392946

CPV 60000000-8: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60170000-0: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego i ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem właściwych dokumentów wydanych w kraju, w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, i które uprawniają Wykonawcę do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ww. uprawnień powinien wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ; 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7. dokumentów wymienionych w rozdz. IX SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zostanie uznany za spełniony zarówno w przypadku składania oferty na jedno, dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć zadań, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD 49.31.Z Transport Lądowy Pasażerki, Miejski i Podmiejski; PKD 49.39.Z Pozostały Transport Lądowy Pasażerki, gdzie indziej nie sklasyfikowany) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100): 1. w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD zgodnie z pkt 1.2. w rozdziale IV SIWZ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w stosunku do każdego z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia (dokument wystawiony dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dla każdego z osobna); 2. w przypadku wyboru oferty wspólników spółki cywilnej dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD zgodnie z pkt 1.2. w rozdziale IV SIWZ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w stosunku do każdego ze wspólników spółki cywilnej (dokument wystawiony dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub dla każdego z osobna. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określającym sumę ubezpieczeniową w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej jedną (1) usługę przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); 1. w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca będzie musiał spełnić warunek, o którym mowa w pkt 1.3.1, powiększony o ilość zadań, na które składa ofertę, np.: składając ofertę na zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 warunek powinien być spełniony dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN; 2. w przypadku, gdy wartość wykonanych usług wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN) Wykonawca podaje wartość wykonanych usług w złotych ustaloną na dzień ich wykonania (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania usługi, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono to według tabeli kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego; 3. do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 112), tj. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończący się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca; Do wykazów należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Pod pojęciem "Usługi wykonane" rozumie się usługi zrealizowane. Pod pojęciem "Usługi wykonywane" rozumie się wykonywanie usług, z których pewna część została już wykonana (zrealizowana). Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku części zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że Wykonawca wykonał usługę w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeśli w zakresie spełniania warunku określonego w rozdziale IV pkt. 1.3.1 SIWZ termin wykonania (np. dowolnie wybrane 365 dni) zawiera się w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 4. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca biorący udział w postępowaniu wykaże, że dysponuje autobusami przystosowanymi do przewozu osób i spełniającymi warunki określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w ilości: 4.1. dla zadania nr 1 – 6 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.2. dla zadania nr 2 – 7 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.3. dla zadania nr 3 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.4. dla zadania nr 4 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.5. dla zadania nr 5 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 4.6. dla zadania nr 6 – 2 pojazdów (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 5. przed zawarciem umowy ramowej w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 Wykonawcy będą zobligowani do przedstawienia dowodów dysponowania autobusami np. umowy zakupu, umowy leasingowe, umowy dzierżawy itd., zgodnie z formą dysponowania, jaką określi Wykonawca w załączniku nr 12 do SIWZ.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: — dla zadania nr 1 – 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), — dla zadania nr 2 – 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), — dla zadania nr 3 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 4 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 5 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), — dla zadania nr 6 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem Umowy wykonawczej będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach wskazanych w § 13 umowy wykonawczej załączniki nr 11–11E do SIWZ.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. Warunki udziału określone w rozdziale IV mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem uprawnień powinien wykazać się każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, o których mowa w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie wybrana Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawoduOdniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).III.2.2) Warunki realizacji umowy: Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego zawieraj umowa ramowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz umowy wykonawcze stanowiące załączniki nr 11–11E.

Wadium 53 000,00 PLN, 53 000,00 PLN, 9 000,00 PLN, 12 000,00 PLN, 10 000,00 PLN, 8 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Racławicka 56/416

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-017

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Nogaj

E-mail: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kolejemalopolskie.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/02/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

09;00


2020-12-07

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

10;00


2020-12-07

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający może unieważnić w całości albo w części postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego", znak sprawy: KMDL/251/13/2020, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane przez Marszałka Województwa Małopolskiego działającego jako organizator przewozów w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp oraz informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu).VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy, a także w aktach wykonawczych do ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528286-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-11-05

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie