TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Obsługa linii Proszowice – Słomniki
- Opublikowano: 17.09.2020 17:17:28

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu zapytanie o cenę

Dane organizatora Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30-017 Kraków

Racławicka 56

Tel. 126303333

Fax. 126303126

E-mail urzad@umwm.malopolska.pl

WWW bip.malopolska.pl/umwm

Województwo małopolskie

Powiat krakowski + Kraków

Lokalizacje małopolskie / proszowicki

Treść zamówienia Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

(przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na linii komunikacyjnej:

Proszowice – Słomniki

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

w transporcie drogowym, na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim.

Podstawą do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego

transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego

zapytania.

Wzór (projekt) umowy stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zapytania.

Specyfikacja bip.malopolska.pl/umwm,a,1814832,swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-w-transporcie-drogowym-przewozow-o-ch.html

LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1814832,swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-w-transporcie-drogowym-przewozow-o-ch.html

Załączniki do spec. zał

Wymagania Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie

zezwolenia

na

wykonywanie

zawodu

w zakresie krajowego przewozu osób lub stosownej licencji.

przewoźnika

drogowego

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 712), jeśli do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia,

jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi

posiadającemu wymagane zezwolenie.

W związku z powyższym, warunkiem ubiegania się o niniejsze zamówienie jest posiadanie przez

Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego

przewozu osób lub stosownej licencji.


Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

a) Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na Formularzu oferty stanowiącym

załącznik numer 3 do niniejszego pisma i dołączyć do niego kopię posiadanego zezwolenia na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w zakresie krajowego przewozu osób, lub

stosownej licencji, projekt rozkładu jazdy oraz projekt schematu połączenia komunikacyjnego;

b) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym

piśmie oraz załącznikach do niego i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi

w tym dokumencie;

c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

niezależnie od wyniku postępowania.

Wymagany termin realizacji zamówienia Przewozy stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane po zawarciu umowy, w terminie w niej wskazanym do dnia 31 grudnia 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30-017 Kraków

Racławicka 56 do godz. 11:00


2020-09-18

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium nr 1: Rekompensata całkowita 60 pkt

Kryterium nr 2: Norma emisji spalin/Rodzaj napędu 40 pkt

Uwagi Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu

epidemii, komplet dokumentów, wymienionych w pkt 9 należy podpisać, zeskanować i przesłać

drogą elektroniczną na adres: robert.such@umwm.malopolska.pl

Data dodania 2020-09-11

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie