TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Zakup jednego przegubowca
- Opublikowano: 09.11.2020 14:34:30

Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskie

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

30-347 Kraków

ul. Jana Brożka 3

E-mail zamowienia@mpk.krakow.pl

Województwo małopolskie

Powiat krakowski + Kraków

Treść zamówienia Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej, fabrycznie nowego lub używanego, lecz nie starszego niż z roku produkcji 2019, spełniającego wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusie dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.

Specyfikacja mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/19170/details

LINK do SIWZ http://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/19170/details

CPV 34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie: 1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm. – dalej ustawa lub ustawa Pzp) z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy; 1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4, 8 ustawy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD; 2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 2.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z poźn. zm.); 2.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2.10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. c.d. w sekcji III.1.2III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: c.d. z sekcji III.1.1 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2.2–2.9. 5. Dokument, o którym mowa w pkt 2.10, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert. 6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności o których mowa w pkt 2.4 może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa w pkt 2.4, 2.8, 2.9 – dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki, w pkt 2.5 – dotyczy poszczególnych wspólników lub dla samej spółki, w pkt 2.7 – dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.9, dotyczących podmiotu, na którego sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. I. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1.1. dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 2.2 i 2.3 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 1.2. dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 2.4, 2.5, 2.6 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.b powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 a powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej. 2. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jeden autobus przegubowy komunikacji miejskiej. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD; 3.2. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. a) Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykona niezamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt 3.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. JEDZ podmiotu na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 3.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 3.2. Jednocześnie Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 2.2–2.9 niniejszego ogłoszenia.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 2. Zapłata za odebrany pojazd nastąpi przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument o którym mowa w sekcji III. 1.1 pkt 2.1–2.10 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Warunki udziału określone w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

Wadium 20 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-347

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona,

E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie

30-347 Kraków

ul. Jana Brożka 3,11;00


2020-12-04

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie

30-347 Kraków

ul. Jana Brożka 3,12;00


2020-12-04

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Kryterium Techniczne / Waga: 30Cena - Waga: 70

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: I. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login Dopuszcza się wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyłączeniem czynności składania ofert. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: p. Ewa Jasińska-Wrona, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl II. Szczegółowe informacje na temat sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposobu przygotowania oferty oraz formy oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ. Poniżej informacje podstawowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca lub poświadczonej elektronicznie kopii dokumentu. 2. Ofertę należy złożyć w oryginale. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 225487701Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 225487701Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522748-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-11-02


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg