TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych
- Opublikowano: 12.10.2020 20:05:51

Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Dane organizatora "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

30-017 Kraków

ul. Racławicka 56/416

E-mail zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Województwo małopolskie

Powiat krakowski + Kraków

Lokalizacje małopolskie / wielicki

Treść zamówienia Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin: Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie autobusów wraz z kierowcami


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obsługa autobusowych linii dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin: Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie na rzecz Zamawiającego sześciu (6) autobusów wraz z kierowcami, z wyłączeniem sprzedaży biletów. Sprzedaż i kontrola biletów należy do obowiązków pracowników Zamawiającego. Linie komunikacyjne: — B1 – Świątniki Górne UMiG – Byszyce Pętla – Wieliczka Rynek Kopalnia, — R1 – Świątniki Górne UMiG – Grajów V Boisko – Wieliczka Rynek Kopalnia, — D1 – Świątniki Górne UMiG – Hucisko I – Wieliczka Rynek Kopalnia, — S1 – Wrząsowice Rondo – Wieliczka Rynek Kopalnia.

Wynik przetargu Nazwa:

Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin: Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie autobusów wraz z kierowcami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

CPV 60000000-8: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60170000-0: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Racławicka 56/416

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 30-017

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Sedlak

E-mail: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.plAdresy internetowe:

Główny adres: www.kolejemalopolskie.pl

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszych niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy, nie krótszy niż 15 dni, jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Zamawiający jest zmuszony zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego pn. "Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin: Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami" i skrócić termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości realizacji usługi przewozu w ramach funkcjonowania Autobusowych Linii Dowozowych oraz niemożności ogłoszenia przetargu w czasie pozwalającym na zachowanie standardowych terminów składania ofert z uwagi na brak decyzji UMWM o finansowaniu ALD, a tym samym z uwagi na oczekiwanie przez spółkę na zgodę korporacyjną Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązanie w przedmiotowym zakresie (funkcję NZW pełni w spółce "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o. Zarząd Województwa Małopolskiego). Przedmiotowa uchwała NZW Spółki została podjęta w dniu 13 lutego 2020 roku i przekazana Spółce 20.2.2020, co pozwoliło dopiero po tej dacie wszcząć prace pozwalające na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Dowodem w sprawie jest również notatka ze spotkania z 10.2.2020, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Przerwanie realizacji przewozów wykluczyłoby komunikacyjnie część mieszkańców w obszarze oddziaływania Autobusowych Linii Dowozowych, jak również rzutowałoby na osłabienie pozycji Zamawiającego w świetle innych lokalnych podmiotów operujących w publicznym transporcie zbiorowym w transporcie drogowym. Należy zauważyć, że w odróżnieniu od przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy, który uzależnia dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia od "pilnej potrzeby udzielenia zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć", co skutkuje tym, że "nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem", przepis art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy nie zawiera tak daleko idących obostrzeń. W związku z tym zastosowanie przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy nie jest uzależnione od tego czy pilna potrzeba wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a także od tego czy zaistnienie pilnej potrzeby można było wcześniej przewidzieć. Przesłanki z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy są mniej restrykcyjne, co jest uzasadnione tym, że zastosowanie tego przepisu służy jedynie skróceniu terminów w przetargu, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że funkcjonowanie Autobusowych Linii Dowozowych opiera się na umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej pomiędzy województwem małopolskim a Zamawiającym. Tym samym, kontynuacja realizacji usługi i dalej – procedura wyboru Wykonawcy – mogą być wszczęte tylko po otrzymaniu przez Zamawiającego gwarancji zabezpieczającej środki pieniężne pozwalającej na kontynuację współpracy pomiędzy województwem małopolskim a Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany wywiązywać się z zawartej umowy świadcząc przedmiotowe usługi na zasadach wskazanych w umowie z województwem małopolskim i ponosi z tego tytułu określone konsekwencje, w tym również odpowiedzialność finansową.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy, a także w aktach wykonawczych do ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/09/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464817-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-02


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie