TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kunów: Dostawa minibusu
- Opublikowano: 14.10.2020 17:12:20

Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

27-415 Kunów

ul. Warszawska

Tel. 041 2611356, 2613174, 2611358

Fax. 041 2611356, 2613174, 2611358

E-mail urzad@kunow.pl

WWW www.kunow.pl

Województwo świętokrzyskie

Powiat ostrowiecki

Treść zamówienia Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 2.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki autobusu 18-to miejscowego (17 miejsc + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość zamocowania 1 miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich) w ramach realizacji projektu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami III", współfinansowanego ze środków PFRON. Zamawiający oczekuje terminowej realizacji zamówienia. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy (np. niezrealizowanie w terminie, niezgodność z ofertą) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik Nr 7 do SIWZ). 2.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34121000-1 – Autobusy i autokary 34100000-8 – Pojazdy silnikowe 34114000-9 – Pojazdy specjalne 2.3.Autobus musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2020 r. Samochód może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży, nie może mieć przebiegu większego niż 100 km. Samochód musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów unijnych w zakresie emisji spalin (wymagane EURO VI) oraz posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). Autobus ma spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 2.4.Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu lub badania techniczne (dotyczy również dostosowania dla osób niepełnosprawnych). 2.5.Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ma być wyposażony w system szybkiego demontażu foteli pasażerskich w celu stworzenia jednego stanowiska w autobusie do przewozu osób na wózku inwalidzkim plus atestowane mocowania na wózek inwalidzki, oraz homologowany komplet pasów bezpieczeństwa dla niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim + szyny do transportu osób na wózkach – najazd tylny. 2.6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ – "Opis przedmiotu zamówienia" (Specyfikacja funkcjonalno - techniczna). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa "wzór umowy" - załącznik Nr 7 do SIWZ. 2.7.Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji, 2 kpl instrukcji obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, książkę gwarancyjną pojazdu i umowę gwarancyjną. 2.8.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert "równoważnych" o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 2.9.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów. 2.10. Warunki ogólne wykonania zamówienia: 1)przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie oraz charakter; 2)przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów; 3)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2.11. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 1.Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją. Okres gwarancji będzie liczony od daty rejestracji pojazdu. 2.Wykonawca gwarantuje dostęp do stacji serwisowej obsługi pojazdów, znajdującej się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt 2.9., która zapewni obsługę serwisową pojazdu bez utraty gwarancji. 3.Szczegółowe warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego zostały określone we wzorze umowy. 2.12. Autobus zostanie objęty gwarancją zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy: •gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu minimum 24 miesiące, przy założeniu, że roczny przebieg pojazdu nie przekroczy 50.000 km, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu, •gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu, •gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 72 miesiące, bez limitu kilometrów, •gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów. "Numer referencyjny:ZP.I.271.10.2020

Specyfikacja www.kunow.pl

LINK do SIWZ http://www.kunow.pl/art,1484,rok-20202.html

CPV 34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

34121000-1: Autobusy i autokary

34100000-8: Pojazdy silnikowe

34114000-9: Pojazdy specjalne

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 4.3. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 4.3. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a)wykonanych dostaw Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną dostawę autobusu o wartości brutto minimum 150.000,00 PLN. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 4.4.4 a) SIWZ 2)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt 4.4.6. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1)Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych dostaw, zgodnie z 4.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 do SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1)Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem "formularza oferty" - załącznik nr 1 do SIWZ 2)Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 3)Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 6 do SIWZ) 4)Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w "Uwaga 1 pkt a) do d)"w SIWZ – strona 4-5. 6)Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

Wadium Tak, 3.000,00 PLN

Osoba do kontaktu Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska

27-415 Kunów

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-11-30

Miejsce i termin składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

27-415 Kunów

ul. Warszawska, 10,00


2020-10-15

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena brutto 60,00 gwarancja 40,00

Uwagi Adres:Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, sekretariat (pokój nr 210)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-15godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1)Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem "formularza oferty" - załącznik nr 1 do SIWZ 2)Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 3)Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 6 do SIWZ) 4)Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w "Uwaga 1 pkt a) do d)"w SIWZ – strona 4-5. 6)Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

Data dodania 2020-10-07


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor