TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kutno: MZK zleci dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 autobusów niskopodłogowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 08.06.2019 11:25:38

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku 

Dane zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno

Cmentarna 1

Tel. +48 242547432

Fax. +48 242547432

E-mail mzk@mzk.kutno.pl

WWW www.mzk.kutno.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku.

2. Autobusy, o których mowa w pkt 1 muszą spełniać wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej - Załączniku nr 4 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ustalonym terminem odbioru, nieużywane do badań, prezentacji, testów lub celów o podobnym charakterze.

Autobusy muszą być wyposażone w silnik spełniający wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń EURO 6.

4. Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się na dzień składania oferty w ciągłej produkcji seryjnej producenta, tzn. były już sprzedawane przez Wykonawcę (marka, model i rodzaj napędu).

5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 3 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym(dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzieloną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

6. Autobusy powinny spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 855 z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 53, 60), posiadać świadectwo homologacji oraz SORT – 2 kopia Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez dostarczone autobusy, opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport), w kompletacji i wyposażeniu zgodnym z dostarczonym pojazdem w tym z zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów – jeżeli dotyczy, most napędowy) i rozmiarem ogumienia identycznych z dostarczonymi autobusami. Raport powinien być wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostką badawczą, upoważnioną do wykonywania testu i sporządzenia raportu.

7. Wszystkie autobusy (zwane również pojazdami) stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

a) być identyczne, pod względem parametrów technicznych i kompletacji, posiadać tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej,

b) być wyprodukowane przez tego samego producenta,

c) posiadać takie podzespoły danego rodzaju, które we wszystkich pojazdach są identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji oraz zostały wyprodukowane przez tego samego producenta.

8. Pojazdy muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w Polsce.

9. Wykonawca zagwarantuje właściwą konstrukcję pojazdów (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

11. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowym zamówieniu udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Oferta Wykonawcy, którego deklarowany udział, w realizacji zamówienia, towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw nie przekracza 50 % zostanie odrzucona na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

12. Kody opisujące przedmiot zamówienia:

1) 34121100-2 – Autobusy transportu publicznego

2) 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

3) 66114000-2 – Usługi leasingu finansowego /operacyjnego/

13. Dostawa ma nastąpić w formie leasingu operacyjnego określonych w Zał. nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy leasingu

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 18 czerwiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Miejski Zakład Komunikacji
MZK Kutno
Kutno
MZK
leasing operacyjny