TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Medyka; Wykonywanie przewozów pasażerskich
- Opublikowano: 13.11.2020 11:26:49

Wykonywanie przewozów pasażerskich

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Medyka

37-732 Medyka

Medyka 288

Tel. 16 671 53 91

Fax. 16 671 53 91

E-mail ug_medyka@poczta.onet.pl

WWW www.medyka.itl.pl/bip/index.php?page=sprawy.php&under=22&grp=9

Województwo podkarpackie

Powiat przemyski + Przemyśl

Treść zamówienia Wykonywanie przewozów pasażerskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Medyka z wjazdem do Miasta Przemyśla w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2023 r., który obejmuje następujące linie komunikacyjne: 1. Medyka – Przemyśl, 2. Przemyśl – Medyka, 3. Jaksmanice – Przemyśl, 4. Przemyśl – Jaksmanice, 5. Hureczko – Hurko – Przemyśl, 6. Przemyśl – Hurko – Hureczko. Rozkład jazdy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszcza się tolerancję w godzinach odjazdów ± 5 minut. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: • 303 348 wozokilometrów w 2021 roku, • 301 808 wozokilometrów w 2022 roku, • 301 815 wozokilometrów w 2023 roku, co w skali trzech lat daje wynik 906 971 wozokilometrów. Podane ilości wozokilometrów są orientacyjnymi. Wykonawca musi we własnym zakresie zweryfikować ich poprawność. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby wozokilometrów (maksymalnie o 10%) w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest także do świadczenia autobusami usługi okresowego przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego wynikającej z: • zamknięć dróg spowodowanych: awariami, remontami i inwestycjami, • okoliczności związanych z uroczystościami i imprezami masowymi. Wymagania organizacyjne: 1. Wykonawca powinien posiadać tabor samochodowy odpowiedni do realizacji zadania, 2. Wykonawca zastosuje ulgi dla pasażerów do biletów jednorazowych i biletów miesięcznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295), ulgi do biletów jednorazowych zgodnie z ustawami: ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 t. j.), ustawą z dnia 3 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), ustawą z dnia 23 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790 z późn. zm.). 3. Wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy będą możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 4. Wykonawca przestrzegać będzie punktualnego i regularnego kursowania taboru. 5. Wykonawca dostarczy na linie komunikacyjne tabor sprawny technicznie, właściwie oznakowany i czysty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdów. 6. Wykonawca umieści na urządzeniach przystankowych czytelny rozkład jazdy. Do obowiązków wykonawcy należy: • druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych, • zapewnienie w pojazdach ciągłej sprzedaży biletów, • wyposażanie przystanków w aktualne rozkłady jazdy. Ceny biletów jednorazowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Ceny biletów jednorazowych nie mogą wzrosnąć w trakcie trwania umowy ponad ceny stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. II. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp.: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności: kierowców pojazdów - wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę lub współpracujący z wykonawcą kierowcy oraz sam Wykonawca, jeżeli osobiście wykonuje przewozy, w okresie wykonywania usługi spełniają wymogi dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie kategorii D prawa jazdy, określone w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, • rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. III. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp "Numer referencyjny:BiD.271.20.2020

Specyfikacja www.medyka.itl.pl/bip/index.php?page=sprawy.php&under=22&grp=9

LINK do SIWZ http://www.medyka.itl.pl/bip/index.php?page=sprawy.php&under=22&grp=9

Załączniki do spec. p.zip

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: 1. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), 2. Zezwolenie określone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) - o transporcie drogowym w zakresie objętym zamówieniem Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wykonawca winien dysponować co najmniej 4 autobusami przystosowanymi do komunikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm) oraz spełniającymi następujące wymagania; liczba drzwi dla pasażerów – minimum 2 szt. drzwi uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowane przez kierowcę, 2. dysponuje co najmniej 6 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii "D", 3. Wykonawca winien jest wykazać doświadczenie zawodowe poprzez wskazanie minimum jednej usługi z potwierdzeniem jej należytego wykonania zrealizowanej lub realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, której zakres obejmuje wykonanie usługi przewozów pasażerskich w ramach lokalnego transportu zbiorowego i świadczony jest lub był na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego z pokonaniem minimum 200 000 wozokilometrów w ciągu roku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spraw ie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w' sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków' o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Wykonawca winien jest wykazać doświadczenie zawodowe poprzez wskazanie minimum jednej usługi z potwierdzeniem jej należytego wykonania zrealizowanej lub realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, której zakres obejmuje wykonanie usługi przewozów pasażerskich w ramach lokalnego transportu zbiorowego i świadczony jest lub był na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego z pokonaniem minimum 200 000 wozokilometrów w ciągu roku - wykaz usług zgodnie z załącznikiem do SIWZ III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeśli wykonawca przewidzi takowe. 2. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. 3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Oświadczenie wykonawcy w sprawie RODO.

Wadium Tak, 15 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Gmina Medyka

Medyka 288

37-732 Medyka

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia 2021-01-01

Data zakończenia 2023-12-31

Miejsce i termin składania ofert Gmina Medyka

37-732 Medyka

Medyka 288 10:00


2020-11-17

Sposób składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie