TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Milanówek: Obsługa linii
- Opublikowano: 23.07.2020 12:32:32

Świadczenie usługi regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym autobusami na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka

Świadczenie usługi regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym autobusami na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka oraz przyległych miejscowości, tj.: - Linia A-35 km, (łącznie trasa – powrót), 7 kursów w dni powszednie, 3 w soboty, 0 w niedziele, - Linia B-14 km, (łącznie trasa – powrót), 6 kursów w dni powszednie, 0 w soboty, 0 w niedziele. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub likwidacji linii w trakcie realizacji. 3 W każde święto występujące w okresie obowiązywania umowy i przypadające w innym dniu niż niedziela obowiązuje sobotni rozkład jazdy. 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik nr 1 do SIWZ, dalej w treści jako: ,,OPZ''. 5 Wymagania dotyczące stosunku pracy 1) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących pracę polegającą na kierowaniu pojazdami przeznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowcami). 2) Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż przed zawarciem umowy z Zamawiającym przekazał Zamawiającemu: a) wykaz osób skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia zarówno w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym przy czym na każde ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), b) dowody (do wglądu) potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo c) oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców; 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę; 5) Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia obowiązku określonego w ust. 5 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

Wynik przetargu IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 135972.22 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 6 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: "MARKPOL" Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rzeźnik Email wykonawcy: biuro@markpol.mielec.pl Adres pocztowy: ul. Cyranowska 129, Kod pocztowy: 05-252 Miejscowość: Mielce Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 122900.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 71100.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122900.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Urząd Miasta Milanówka

ul. Kościuszki 45

05-822 Milanówek

Miejsce i termin składania ofert

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-07-07


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie