TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mińsk Maz.: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 04.09.2020 18:43:44

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie

05-300 Mińsk Mazowiecki

Ignaców 8

Tel. 25 759-26-23

E-mail zssignacow@wp.pl

WWW www.zssignacow.szkolnastrona.pl

Województwo mazowieckie

Powiat miński

Treść zamówienia Dostawa autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego 18 - miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, realizowana w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Autobus powinien posiadać 17 miejsc dla pasażerów oraz 1 miejsce dla kierowcy, w tym 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd powinien posiadać rampę najazdową, składaną z montażem, gdzie przy zamontowanej rampie autobus traci trzy miejsca siedzące. Wózek inwalidzki montowany zamiennie z siedzeniami.

Specyfikacja http://zssignacow.szkolnastrona.pl/p,596,przetargi

LINK do SIWZ http://zssignacow.szkolnastrona.pl/p,596,przetargi

Załączniki do spec. SIWZ z zalacznikami - Dostawa autobustu 18-miejscowego....pdf

Wymagania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:


W tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP oraz pkt XII SIWZ.


2. Wiedza i doświadczenie: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


3. Potencjał techniczny i zawodowy: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3.

Osoba do kontaktu Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:


Pani Kinga Nalazek, Kierownik Gospodarczy - w sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia tel. 25 759-26-23 wew. 24 e-mail: zssignacow@wp.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 06.11.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie

05-300 Mińsk Mazowiecki

Ignaców 8 do godz. 10.00.


2020-09-09

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena - 80%

Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - 10%

Okres gwarancji na perforację nadwozia - 10%

Uwagi Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, Ignaców 8, w terminie do dnia 09.09.2020 r. do godz. 10.00.

Data dodania 2020-08-26


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor