TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

mpTechnology skarży Andrychów do KIO
TransInfo.pl - Opublikowano: 09.03.2019 11:00:00
mpTechnology skarży Andrychów do KIO

mpTechnology zaskarżył przetarg na wiaty i SDIP w Andrychowie.

Andrychów stara się znaleźć wykonawcę, który rozbuduje i zmodernizuje infrastrukturę przystankową (m.in. wymieni 56 wiat, uruchomi monitoring) wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (15 tablic LED). Jest to już drugi przetarg gminy. w tym zakresie

O ile pierwszym razem Andrychów nie otrzymał ofert, o tyle obecnie wiadomo, że przetargiem zainteresowany był (a może nadal jest?) mpTechnology Sp. z o.o. Wiemy to, bo spółka postanowiła zaskarżyć SIWZ przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zarzuty mpT

Wykonawca sformułował dwa podstawowe zarzuty względem zamawiającego:

  • zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty,

  • zaniechaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

Przy pierwszym z zarzutów, skarżąca spółka wskazała, że gmina nie przekazała kompletnego, wyczerpującego i spójnego programu funkcjonalno-użytkowego do zakresu prac, które mają zostać wykonane. Zdaniem odwołującego dokumentacja zostawia zbyt duże pole do interpretacji i na jej podstawie nie jest możliwa wycena prac projektowych i budowlanych.

Drugi zarzut dotyczy tego, że zamawiający zobowiązał wykonawcę do zapewnienia, że posiadane przez zamawiającego autobusy wraz z ich oprogramowaniem będą współdziałały z oprogramowaniem dostarczonym przez wykonawcę. Zdaniem mpT, bez informacji w jaki sposób dochodzi do wymiany danych pomiędzy urządzeniami, uniemożliwia wykonawcom innym niż producentowi urządzeń i ewentualnie dostawcy złożenie oferty. Ponadto, odwołujący wskazał na fakt, że zapisy SIWZ nie pozwalały stwierdzić, że zamawiający ma zgodę gwaranta autobusów oraz urządzeń i systemów dostarczanych z autobusami na integrację nowych elementów. Spółka zwróciła uwagę na to, że zamawiający musi przekazać wykonawcom wszystkie dane, tak aby mogli oni przygotować swoje oferty w tych samych warunkach.

Żądania skarżącego i odpowiedź zamawiającego

Na podstawie w/w zarzutów mpTechnology wniósł o zmianę SIWZ w sposób, który umożliwi złożenie oferty wszystkim wykonawcom oraz o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o 15 dni. Co ciekawe, w odpowiedzi na odwołanie, zamawiający zmienił SIWZ w oparciu o uwagi skarżącego, a ponadto wydłużył termin składania ofert do dnia 14 marca. Takie podejście zamawiającego wydaje się być rozsądne, tym bardziej, że do tej pory Andrychów nie uzyskał żadnych ofert. Pozostaje zatem czekać, czy w obliczu dokonanych zmian, mpTechnology złoży ofertę, a może chętnych będzie więcej?

Przypomnijmy, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego". Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
przystanek
Andrychów
mpTechnology