TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Niemcza: Dostawa nowego autobusu szkolnego
- Opublikowano: 23.06.2020 18:18:06

Dostawa nowego autobusu szkolnego

przetarg

Dostawa nowego autobusu szkolnego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego na min. 35 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), w tym miejsca dla wózków inwalidzkich z urządzeniem (podnośnik/winda/rampa) umożliwiającym transport wózka z osobą niepełnosprawną do wnętrza autobusu

"Numer referencyjny:

BRL.271.000003.2020

Specyfikacja https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/030

LINK do SIWZ http://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/030

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34121100-2: Autobusy transportu publicznego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Niemcza

ul. Rynek 10

58-230 Niemcza

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-11-30

Miejsce i termin składania ofert

2020-06-23

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi na podzespoły mechaniczne i elektroniczne oraz na powłokę lakierniczą 20,00

Okres gwarancji i rękojmi na perforację nadwozia bez limitu kilometrów 20,00

Uwagi Adres:

ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-23

godzina: 10:00

Data dodania 2020-06-15


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor