TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Oleśnica: Miasto zleci obsługę komunikacji miejskiej w latach 2018-2020
InfoBus.pl - Opublikowano: 18.03.2018 14:55:50

Miasto Oleśnica informuje o ogłoszonym przetargu na obsługę komunikacji miejskiej na terenie miasta w latach 2018-2020

Miasto Oleśnica informuje o ogłoszonym przetargu na obsługę komunikacji miejskiej na terenie miasta w latach 2018-2020

Dane zamawiającego:

Miasto Oleśnica

56-400 Oleśnica

Rynek-Ratusz

Tel. +48 717982116

Fax. +48 717982117

E-mail kancelaria@um.olesnica.pl

WWW http://www.olesnica.pl

Przedmiot zamówienia:

Lokalny transport zbiorowy - Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy 2018-2020

1. Zakres usługi transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w zakresie przewozów pasażerskich: ilość kilometrów ok. 200.000 rocznie. Liczba kilometrów w okresie trwania umowy (2 lat) może wzrosnąć maksymalnie do 460 000 w przypadku posiadania środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii.

2. Wykonawca będzie świadczył przewozy w oparciu o rozkład jazdy stanowiący załącznik do SIWZ. Rozkład jazdy może ulec zmianie np. w wyniku zmian rozkładu jazdy pociągów ewentualnie innych uzgodnień pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności aby zaproponować dostosowanie rozkładów jazdy do zmian rozkładów jazdy pociągów

4. Po zakończeniu każdego miesiąca wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg stawki jednostkowej podanej w ofercie przetargowej za ilość kilometrów zrealizowanych wg rozkładu jazdy w okresie miesiąca rozliczeniowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządcami.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wyraźnego oznaczenia trasy i numeru linii w pojazdach na własny koszt. Zamawiający wymaga zastosowania tablic z wyświetlanym czytelnym numerem i nazwą trasy.

7. Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym tj. dysponować min. trzema pojazdami przystosowanymi do drogowego transportu osób (łącznie min. 38 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć liczbę środków transportu w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej w okresach zwiększonego natężenia ruchu pasażerów, w szczególności w dniach 31 października, 1 i 2 listopada.

9. Nie mniej niż dwa razy w miesiącu wykonawca na własny koszt uzupełnia brakujące rozkłady jazdy i schematy linii komunikacji miejskiej wraz z elementem (nośnikiem) do ich umieszczenia. Elementy te wykonawca zobowiązany jest wykonać w jednolitej formie i umieścić na wszystkich obsługiwanych przystankach komunikacji miejskiej niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w okresie 2 tygodni.

10. Wykonawca zobowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczonych usług w tym informacji dot. liczby przewiezionych pasażerów. Informacja winna być składana na każdą linię komunikacyjną oddzielnie. Sprawozdania będą składane do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału.

11. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136 ze zm.).

12. W każdym pojeździe komunikacji miejskiej wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg regulaminu przewozu osób, oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji.

13. Wraz z fakturą za marzec 2019r. Wykonawca przekaże informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w okresie 2018r. roku a wraz z fakturą za marzec 2020r. informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w okresie 2019r. i I kwartału 2020r. – co jest warunkiem zapłaty tych faktur.

14. Zamawiający wymaga posiadania i stosowania systemu do monitorowania pozycji autobusu w czasie rzeczywistym - wg poniższego opisu:a) nie później niż w ciągu miesiąca od zawarcia umowy zapewnić zamawiającemu zdalny dostęp (podgląd dyspozytorski) do w/w systemu w zakresie co najmniej poniższych funkcjonalności, przy czym dostęp ma być realizowany przez interfejs www:̶ raportowanie w czasie rzeczywistym bieżącej pozycji śledzonych pojazdów na mapie z co najmniej 5-sekundową częstotliwością,̶ sygnalizowanie przy wykorzystaniu kolorów autobusów opóźnionych lub jadących przed czasem - przy użyciu co najmniej dwóch niezależnie ustawianych progów (oddzielnie dla opóźnień i przyspieszeń),̶-inne określone szczegółowo w SIWZ

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 30 marzec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
obsługa komunikacji miejskiej
Miasto
Oleśnica
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.