TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Opatów: Dostawa używanych autobusów
- Opublikowano: 15.07.2020 19:00:00

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów do zbiorowego transportu publicznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów do zbiorowego transportu publicznego 3.1 Przedmiot zamówienia 3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych autobusów w formie leasingu operacyjnego oraz oddanie do korzystania i pobierania pożytków. Zamówienie Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów do zbiorowego transportu publicznego składa się z dwóch (2) części: Część I - dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2A do SIWZ. Część II - dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2B do SIWZ. 3.1.2 Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części I W ramach zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanego autobusu. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać wymagane bezwzględne parametry techniczno - użytkowe zawarte w załączniku Nr 2A do SIWZ. Leasing operacyjny: na okres 4 lat z możliwością indywidualnej (wcześniejszej) spłaty bez dodatkowych opłat. Opłata wstępna 30% wartości autobusu brutto. Raty: od I do IV raty 7% wartości autobusu brutto. Pozostałe części spłaty w 43 równych ratach oraz wykup za 1% wartości autobusu brutto. Ubezpieczenie pojazdu leży po stronie Zamawiającego (leasingobiorcy). - waluta: PLN, - okres finansowania: 48 miesięcy - opłata manipulacyjna lub inne opłaty związane z zawarciem umowy leasingu (poza opłatą wstępną, ratami leasingowymi oraz opłatą za wykup) 0% - spłata rat leasingowych miesięcznych o stałym oprocentowaniu - koszty opłat takich jak: koszty rejestracji, podatku od środków transportu oraz przeglądów w trakcie trwania Umowy ponosi Zamawiający na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę. - ubezpieczenia dokona Zamawiający, zaś wybór Ubezpieczyciela nastąpi bez zgody Wykonawcy. 3.1.3 Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części II W ramach zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanego autobusu. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać wymagane bezwzględne parametry techniczno - użytkowe zawarte w załączniku Nr 2B do SIWZ. Leasing operacyjny: na okres 4 lat z możliwością indywidualnej (wcześniejszej) spłaty bez dodatkowych opłat. Opłata wstępna 20% wartości autobusu brutto. Raty: od I do IV raty 8% wartości autobusu brutto. Pozostałe części spłaty w 43 równych ratach oraz wykup za 1% wartości autobusu brutto. Ubezpieczenie pojazdu leży po stronie Zamawiającego (leasingobiorcy). - waluta: PLN, - okres finansowania: 48 miesięcy - opłata manipulacyjna lub inne opłaty związane z zawarciem umowy leasingu (poza opłatą wstępną, ratami leasingowymi oraz opłatą za wykup) 0% - spłata rat leasingowych miesięcznych o stałym oprocentowaniu - koszty opłat takich jak: koszty rejestracji, podatku od środków transportu oraz przeglądów w trakcie trwania Umowy ponosi Zamawiający na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę. - ubezpieczenia dokona Zamawiający, zaś wybór Ubezpieczyciela nastąpi bez zgody Wykonawcy. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część I - dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2A do SIWZ.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanego autobusu. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać wymagane bezwzględne parametry techniczno - użytkowe zawarte w załączniku Nr 2A do SIWZ. Leasing operacyjny: na okres 4 lat z możliwością indywidualnej (wcześniejszej) spłaty bez dodatkowych opłat. Opłata wstępna 30% wartości autobusu brutto. Raty: od I do IV raty 7% wartości autobusu brutto. Pozostałe części spłaty w 43 równych ratach oraz wykup za 1% wartości autobusu brutto. Ubezpieczenie pojazdu leży po stronie Zamawiającego (leasingobiorcy). - waluta: PLN, - okres finansowania: 48 miesięcy - opłata manipulacyjna lub inne opłaty związane z zawarciem umowy leasingu (poza opłatą wstępną, ratami leasingowymi oraz opłatą za wykup) 0% - spłata rat leasingowych miesięcznych o stałym oprocentowaniu - koszty opłat takich jak: koszty rejestracji, podatku od środków transportu oraz przeglądów w trakcie trwania Umowy ponosi Zamawiający na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę. - ubezpieczenia dokona Zamawiający, zaś wybór Ubezpieczyciela nastąpi bez zgody Wykonawcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34121000-1, 66114000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieTermin realizacji20,00Cena80,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Część II - dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanego autobusu. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać wymagane bezwzględne parametry techniczno - użytkowe zawarte w załączniku Nr 2B do SIWZ. Leasing operacyjny: na okres 4 lat z możliwością indywidualnej (wcześniejszej) spłaty bez dodatkowych opłat. Opłata wstępna 20% wartości autobusu brutto. Raty: od I do IV raty 8% wartości autobusu brutto. Pozostałe części spłaty w 43 równych ratach oraz wykup za 1% wartości autobusu brutto. Ubezpieczenie pojazdu leży po stronie Zamawiającego (leasingobiorcy). - waluta: PLN, - okres finansowania: 48 miesięcy - opłata manipulacyjna lub inne opłaty związane z zawarciem umowy leasingu (poza opłatą wstępną, ratami leasingowymi oraz opłatą za wykup) 0% - spłata rat leasingowych miesięcznych o stałym oprocentowaniu - koszty opłat takich jak: koszty rejestracji, podatku od środków transportu oraz przeglądów w trakcie trwania Umowy ponosi Zamawiający na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę. - ubezpieczenia dokona Zamawiający, zaś wybór Ubezpieczyciela nastąpi bez zgody Wykonawcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34121000-1, 66114000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 14data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena70,00termin realizacji20,00przebieg kilometrów10,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:PZT.2P.2020

Specyfikacja http://pzt.opatow.pl/index.php/category/zamowienia-publiczne/

LINK do SIWZ http://pzt.opatow.pl/index.php/category/zamowienia-publiczne/

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

66114000-2 3: Usługi leasingu finansowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta cenowa – załącznik Nr 1 do SIWZ . Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w "Uwaga 1 pkt a) do d)". Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na załączniku Nr 5 do SIWZ.

Wadium Tak, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł

Osoba do kontaktu tel. 797994810, e-mail pzt@opatow.pl, faks 15 86 84 721.

Adres strony internetowej (URL): pzt@opatow.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 14

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

2020-07-15

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Część nr: 1 Nazwa: Część I - dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2A do SIWZ.

Uwagi Adres:Powiatowy Zakład Transportu Drogowego w Opatowie Sienkiewicza 17 27-500 Opatów pokój 2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-07-15godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Oferta cenowa – załącznik Nr 1 do SIWZ . Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w "Uwaga 1 pkt a) do d)". Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na załączniku Nr 5 do SIWZ.

Data dodania 2020-07-08

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor