TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Opole Lubelskie: Dostawa minibusu
- Opublikowano: 14.10.2020 17:14:34

Dostawa fabrycznie nowego autobusu

BZP

Kategoria Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim

24-300 Opole Lubelskie

ul. Kościuszki 4

Tel. 818 273 221

Fax. 818 272 149

E-mail zeas@opolelubelskie.pl

WWW www.zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Województwo lubelskie

Powiat opolski

Treść zamówienia Dostawa fabrycznie nowego autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych realizowana w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III". Autobus powinien posiadać 17+1 miejsc dla pasażerów, w tym jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie miejsc dla pasażerów do 15. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna. "Numer referencyjny:ZEAS.271.1.2020

Specyfikacja www.zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl

LINK do SIWZ http://zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=114

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, każda o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 6 pkt. 1 ppkt. 2 lit c SIWZ, zamawiający żąda złożenia: a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim

ul. Kościuszki 4

24-300 Opole Lubelskie

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-12-15

Miejsce i termin składania ofert Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim

24-300 Opole Lubelskie

ul. Kościuszki 4, 11,00


2020-10-23

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 70,00 termin realizacji zamówienia 30,00

Uwagi Adres:Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole LubelskieTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-23godzina: 11:00

Data dodania 2020-10-07

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor