TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Piła: Zakup nowych autobusów elektrycznych
- Opublikowano: 08.10.2020 18:29:20

Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Dane organizatora Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Pile

64-920 Piła

ul. Łączna 4

E-mail sekretariat@mzk.pila.pl

Województwo wielkopolskie

Powiat pilski

Treść zamówienia Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania pojazdów; stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji, jednego producenta (marki), o długości całkowitej od 11 500 mm do 12 200 mm; szerokości i wysokości całkowitej zgodnej z warunkami dopuszczenia do ruchu.

Wynik przetargu Zamówienie nr: 2020/1/PN/UE.

Nazwa:

Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/09/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 010498995

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle

Miejscowość: Owińska

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 000 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 977 700.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Pile

Krajowy numer identyfikacyjny: 764-23-04-076

Adres pocztowy: ul. Łączna 4

Miejscowość: Piła

Kod NUTS: PL411 Pilski

Kod pocztowy: 64-920

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Domagalski

E-mail: sekretariat@mzk.pila.plAdresy internetowe:

Główny adres: https://mzkpila.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 30.00

Cena - Waga: 60.00

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587803Adres internetowy: www.uzp.gov/kio


VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa w formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/10/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470251-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-06

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor