TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pionki: Miasto kupi nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.02.2020 13:02:57

Gmina Miasto Pionki informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Miasto Pionki informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dane zamawiającego:

Gmina Miasto Pionki

26-670 Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

Tel. 48 341 42 01

Fax. 48 312 11 02

E-mail p.stolarski@pionki.pl

WWW http://www.pionki.pl/

Przedmiot zamówienia:

Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Miasto Pionki. Autobus przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Autobus przystosowany do jazdy w komunikacji miejskiej

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji.

Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 200km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ.

Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne, pod wskazany przez Zamawiającego adres w Pionkach.

Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu.

Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 1 rok.

Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń.

Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji.

Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.

Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 18 luty 2020 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Pionki