TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pionki: Miasto kupi nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.02.2020 13:02:57

Gmina Miasto Pionki informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Miasto Pionki informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dane zamawiającego:

Gmina Miasto Pionki

26-670 Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

Tel. 48 341 42 01

Fax. 48 312 11 02

E-mail p.stolarski@pionki.pl

WWW http://www.pionki.pl/

Przedmiot zamówienia:

Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Miasto Pionki. Autobus przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Autobus przystosowany do jazdy w komunikacji miejskiej

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji.

Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 200km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ.

Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne, pod wskazany przez Zamawiającego adres w Pionkach.

Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu.

Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 1 rok.

Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń.

Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji.

Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.

Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 18 luty 2020 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Pionki
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.