TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pionki: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawny
- Opublikowano: 22.10.2020 10:11:01

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawny

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Pionki

26-670 Pionki

ul. Zwycięstwa 6a

Tel. 486 121 514,

Fax. 486 121 234

E-mail ug@gmina-pionki.pl,

WWW bip.gmina-pionki.pl

Województwo mazowieckie

Powiat radomski + Radom

Treść zamówienia Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zakupu nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, o parametrach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ i wzoru umowy "Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczne dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" W ramach dostawy Wykonawca m.in. przeprowadzi szkolenie z obsługi przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego wraz z instruktażem dla 2 (dwóch osób) wskazanych przez zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy w dniu odbioru. Zamówienie jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla potrzeb Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach."Numer referencyjny:IGP 271.73.2020

Specyfikacja www.bip.gmina-pionki.pl

LINK do SIWZ http://bip.gmina-pionki.pl

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedkłada: • wykaz dostaw potwierdzający dostawę co najmniej 2 (dwóch) pojazdów silnikowych o liczbie miejsc nie mniejszej niż 10, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykaz dostaw potwierdzający dostawę co najmniej 2 (dwóch) pojazdów silnikowych o liczbie miejsc nie mniejszej niż 10, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) formularz oferty, pełnomocnictwo,

Wadium Tak, 5.000,00zł

Osoba do kontaktu Gmina Pionki

ul. Zwycięstwa 6a

26-670 Pionki

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-12-15

Miejsce i termin składania ofert Gmina Pionki

26-670 Pionki

ul. Zwycięstwa 6a, 10:00


2020-10-22

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 moc silnika 20,00 termin gwarancji 20,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki, Kancelaria OgólnaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-22godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)formularz oferty, pełnomocnictwo,

Data dodania 2020-10-14


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor