TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poseł pyta: o co chodzi z tym e-Busem?
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.04.2017 18:36:24
Poseł pyta: o co chodzi z tym e-Busem?

Mieliśmy już sporo informacji na temat programu e-Bus z rozmaitych rządowych agend. Czas na konkretne pytania. Zadał je poseł Tomasz Kostuś z PO, a odpowiedziała mu Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju.

Mieliśmy już sporo informacji na temat programu e-Bus od rozmaitych rządowych agend. Czas na konkretne pytania. Zadał je poseł Tomasz Kostuś z PO, a odpowiedziała mu Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju.

Sprawa dotyczy programu "Bezemisyjny transport publiczny", którego m.in. celem jest powstanie bezemisyjnego elektrycznego autobusu. Będzie on realizowany w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego. To nowy, niestosowany dotychczas tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli "inteligentnego zamawiającego", kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta. Deklarację wstępnego udziału w programie złożyło już 45 miast i gmin.

Tomasz Kostuś (PO) zadał rządowi cztery pytania o e-program. Posłowi odpowiedziała Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju, w której liście możemy przeczytać m.in.:

1. Na czym ma polegać wspomniany program ''Bezemisyjny transport publiczny''? W jaki sposób określono zasady przystępowania do programu oraz jakie cele ma on osiągnąć?

-"Ad 1 Program na rzecz Bezemisyjnego transportu publicznego ma zintensyfikować proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie publicznego wsparcia finansowego na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego oraz kompleksowych rozwiązań infrastruktury ładowania (rozwiązania techniczne, modele biznesowe), które w efekcie pozwolą na minimalizację kosztów zakupu i eksploatacji w tym obszarze. Prace związane z rozwojem elektromobilności opierają się o trzy cele: upowszechnienie pojazdów elektrycznych w Polsce, stworzenie przemysłu elektromobilności w Polsce oraz dostosowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych infrastruktury celem upowszechnienia ich w transporcie.

Nowy model realizacji programów badawczych, czyli problem-driven research, planowany przez NCBR, polega na finansowaniu portfolio projektów badawczych, które dążą do odpowiedzi na postawione wyzwanie poprzez realizację jasno określonego celu, stawiając państwo w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów. Model oparty zostanie o partnerstwo innowacyjne - nowy tryb w ustawie Prawo zamówień publicznych, który nie był jeszcze w Polsce wykorzystany. Model ten zakłada, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zawierane będą umowy z kilkoma wykonawcami, którzy następnie równolegle realizować będą projekty badawcze, jednak po każdym z etapów (kamieni milowych), zamawiający ograniczy ich liczbę, doprowadzając do końca procesu badawczego (etapu prototypu) jedynie jednego, bądź dwóch. Ten etap finansowany będzie ze środków NCBR. Kolejnym etapem będzie wdrożenie, czyli zakup przez Partnera ? miasto, określonej liczby produktów oraz udzielenie promesy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ze względu na oparcie nowego modelu o partnerstwo innowacyjne, które zakłada wykorzystanie przez użytkownika końcowego produktów będących wynikiem programu badawczego, konieczne jest pozyskanie do współpracy Partnerów, tj. miast, które mogłyby zamówić nowoczesne autobusy. Przystąpienie samorządów do programu odbywa się na zasadzie otwartości, tzn. opiera się na deklaracji samorządu o chęci przystąpienia i późniejszym zawarciu porozumienia. Nadrzędnym celem współpracy pomiędzy Partnerem a NCBR będzie zdefiniowanie wyzwań, opracowanie, ogłoszenie i realizacja programu badawczego w nowym modelu. Głównym zadaniem Partnera będzie występowanie wspólnie z NCBR w roli Zamawiającego w postępowaniu publicznym, w wyniku którego zostaną wybrani Wykonawcy projektów B+R, których projekty doprowadzą do osiągnięcia założonego w programie badawczym celu. Następnie Partner odpowiedzialny będzie za wdrożenie uzyskanego rozwiązania i sfinansowanie części wdrożeniowej. Zakres zadań i obowiązków między NCBR a partnerami zostanie określony w Porozumieniu o współpracy. Na obecnym etapie trwają rozmowy w przedmiotowym zakresie. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej NCBR, swój wstępny udział w projekcie zadeklarowało 21 miast oraz GOP, zrzeszający 29 gmin, które wskazały główne potrzeby związane z nowoczesnym transportem bezemisyjnym oraz wstępnie zadeklarowały możliwość wdrożenia łącznie ok. 450 nowoczesnych autobusów.

W celu merytorycznego nadzoru nad programem, w tym na etapie jego opracowania, uzgadniania z interesariuszami, a następnie wyboru wykonawców i wdrożenia, w NCBR został zatrudniony menedżer programu ? osoba z silnym zapleczem naukowym w obszarze e-mobilności. Dodatkowo, w celu wsparcia przygotowania programu w NCBR powołano Zespół ds. elektromobilności, w którego skład weszli eksperci branżowi. Zespół wspiera NCBR w przygotowaniu założeń merytorycznych programu oraz jego konstrukcji, wyborze menedżera programu, decyzjach strategicznych co do realizacji poszczególnych etapów programu.

2. Czy do wspomnianego programu będą mogły przystąpić podmioty z poza naszego kraju? Czy program będzie jedynie skierowany do polskich firm?

Do programu, jako oferenci dostarczenia rozwiązań dla bezemisyjnego transportu publicznego, będą mogły przystąpić podmioty zagraniczne (zgodnie z art. 7, w szczególności ust. 1a, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1020, z późn. zm., zamawiający jest zobowiązany zapewnić, iż podmioty z państw-sygnatariuszy Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i w innych umowach międzynarodowych są traktowane nie mniej korzystnie niż podmioty z UE) . Natomiast partnerem może być każdy podmiot publiczny, bez względu na jego formę prawną, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i którego głównym celem działalności nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (tj. nie konkuruje na rynku), jednakże mający siedzibę w Polsce.

3. Jakimi cechami oraz jaką specyfikację powinien się przedstawiać pojazd, który ma powstać dzięki temu programowi? Na jakiej zasadzie odbędzie się późniejsze wdrożenie tego pojazdu na rynek Polski?

Szczegółowe parametry techniczne i ekonomiczne zostaną opracowane w najbliższym czasie przez ww. Zespół ds. elektromobilności. Obszarami, w których istnieją pola do poprawy parametrów elementów składowych pojazdów elektrycznych są:

 • konstrukcja (materiały wykorzystane do budowy karoserii i elementów nośnych, rozwiązania w zakresie zawieszenia itp.);

 • napęd (silnik, systemy przekształcania energii i sterowania);

 • systemy zarządzania urządzeniami pokładowymi z punktu widzenia optymalizacji zużycia energii;

 • system inteligentnego podłączenia oraz ładowania baterii

 • ogrzewanie i chłodzenie;

 • inteligentne systemy obsługi (biletowe itp.) i informowania pasażerów;

 • zdalne systemy monitorowania parametrów pracy systemów pokładowych (napęd, bateria),

 • przewidywanie, wczesne wykrywanie oraz obsługa błędów i awarii systemu (fault tolerant control);

 • optymalizacja techniczno-ekonomiczna eksploatacji i wyboru dostępnych technologii bateryjnych.

4. Ile będzie kosztował w/w program, oraz ile ma trwać, skąd będą pochodziły środki na jego działanie?

Budżet w części badawczo-rozwojowej w obszarze Bezemisyjnego transportu publicznego wstępnie oszacowano na 100 mln zł. Planuje się, że budżet w tej części zostanie w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet na infrastrukturę ładowania w części badawczo-rozwojowej ma wynieść 60 mln zł. Poziom dofinansowania tej części aktualnie nie jest jeszcze określony.

Dodatkowe wsparcie finansowe w części wdrożeniowej będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW. Kwota w tej części jest uzależniona od liczby zamówionych autobusów i z tego względu zostanie oszacowana na późniejszym etapie. Pierwsze zakupy w miastach w ramach przedmiotowego programu planowane są na początek 2019 r.

Poszczególne etapy realizacji programu są następujące:

 • przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umów z wybranymi wykonawcami;

 • opracowanie demonstratora rozwiązania będącego przedmiotem projektu badawczego oraz zakończenie realizacji projektu i dostawa partii demonstracyjnej;

 • opracowanie prototypu i homologacja;

 • faza wdrożeniowa ? produkcja krótkich serii (od 2019 r.).

Na realizację projektów mogą liczyć konsorcja, wśród których mogą znaleźć się zarówno instytucje naukowe, jak i producenci z sektora prywatnego, a na dalszym etapie samorządy (partnerzy programu), którzy zapewnią rynek zbytu. Szacuje się, że transakcje, jakie będą realizowane w ramach programu Bezemisyjny transport publiczny mogą osiągnąć wartość 1 mld zł."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
e-bus
MR
sejm
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.