TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poznań: Autobusowa komunikacja zastępcza
- Opublikowano: 23.06.2020 13:25:18

Usługa wykonania przewozu osób, bagażu i małych zwierząt w ramach tzw. autobusowej komunikacji zastępczej

Usługa wykonania przewozu osób, bagażu i małych zwierząt w ramach tzw. autobusowej komunikacji zastępczej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Numer postępowania: KW-WWA-281.238.2020 - 62/2016/ZS

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywaniu przewozów tymczasowej zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i małych zwierząt na odcinku linii nr 356 Bolechowo - Murowana Goślina od 10 lipca 2020 godz. 23:30 do dnia 12 lipca 2020 godz. 15:30 (45 kursów), z opcją w dniach 17.07. - 19.07.2020 r. Wykonawca składa ofertę na 1 wozokilometr netto. Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę wykonywania przewozów tymczasowej zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i małych zwierząt na trasie pomiędzy stacjami: Bolechowo - Murowana Goślina od 10.07.2020 godz. 23:30 do 12.07.2020 godz. 15:30 - 23 kursów; Murowana Goślina - Bolechowo od 10.07.2020 godz. 23:30 do 12.07.2020 godz. 15:30 - 22 kursów; zgodnie z załączonym Rozkładem Jazdy, z uwagi na wyłączenie z ruchu fragmentu linii kolejowej 356. Opcjonalnie przewiduje się uruchomienie usługi wykonywania przewozów w dniach od 17.07.2020 - 19.07.2020 r. na takich samych warunkach przewozu. Informacje dodatkowe: Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (wzór w załączeniu).Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w terminie maksymalnie 2 dni roboczych zobowiązany jest dostarczyć za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka "Załączniki") lub na adres mailowy zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl) skan potwierdzonych za zgodność z oryginałem n/w dokumentów: a) Zezwolenie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) ewentualnie ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) Pełnomocnictwo dla osób składających Ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli Ofertę składa pełnomocnik; c) Wypełniony Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego wraz z wymaganymi załącznikami - z wykorzystaniem wzoru - dotyczy podmiotów, które nie są wpisane na Listę Kwalifikowanych Dostawców LKD Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia. Podmiot, który już został na tę listę wpisany w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia składa oświadczenie, że dokumenty złożone w kwestionariuszu są aktualne na dzień złożenia; d) Zobowiązanie stron w zakresie informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przy udziale podwykonawców.WARUNKI LICYTACJI:Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w trzech etapach:a) I etap - składanie ofert,b) II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut,c) III etap - składający się z podetapów: dogrywek, których warunki dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie Zakupowej.Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona prawidłowo kolejna oferta (postąpienie). Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia Zamówienia. Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pomocą Platformy zakupowej. RODO:Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:1.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce "Obowiązek Informacyjny".

Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka

Cena netto Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Bolechowo - Murowana Goślina - Bolechowo 1 Wozokilometr

LINK do SIWZ http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/189615/

Wadium brak

Miejsce i termin składania ofert

2020-06-26

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

2020-06-26

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-06-22


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie