TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poznań: Przetarg na ZKA
- Opublikowano: 26.10.2020 17:01:06

Autobusowa komunikacja zastępcza

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu zapytanie o cenę

Dane organizatora POLREGIO sp. z o.o Wielkopolski Zakład w Poznaniu

60-715 Poznań

Kolejowa 5

Tel. 665913827

E-mail marcela.baranek@p-r.com.pl

WWW platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/214149/

Województwo wielkopolskie

Powiat poznański + Poznań

Lokalizacje wielkopolskie / leszczyński + Leszno;wielkopolskie / kościański

Treść zamówienia Autobusowa komunikacja zastępcza


Opis zamówienia Numer postępowania: PRL-252-443/2020

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu (dotyczy toczącego się Postępowania, jak również każdego innego postępowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia); 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu Postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, (dotyczy toczącego się Postępowania, jak również każdego innego postępowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia); 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty (wstępne lub ostateczne), chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu; 13) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 14) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: b) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia, lub c) pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób, z Zamawiającym, lub osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub osobami wykonującymi czynności w Postępowaniu – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;10 . Postępowanie składa się z dwóch etapów: 1) etap I – złożenie oferty wstępnej w formie elektronicznej na Platformie zakupowej;2) etap II – negocjacje ceny oferty lub aukcja elektroniczna (zgodnie z wyborem Zamawiającego).

Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania

Cena netto Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Stare Bojanowo-Leszno 1440 poj/km Wszystkie szczegóły zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do postępowania.

LINK do SIWZ http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/214149/

Miejsce i termin składania ofert

10:00


2020-10-29

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

10:00


2020-10-29


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
przetarg