TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Puławy: Przetarg na zakup minibusu wygrywa Mercus
- Opublikowano: 09.10.2020 20:02:10

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kębl

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Powiat Puławski

24-100 Puławy

Aleja Królewska 19

Tel. 081 886 11 36

E-mail inwestycje@pulawy.powiat.pl

Województwo lubelskie

Powiat puławski

Treść zamówienia Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa fabrycznie nowego (w tym nieużywanego, technicznie sprawnego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) autobusu osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość zamocowania 1 miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów tego typu poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej dla tego typu autobusów. Autobus musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu, musi być przystosowany do przewozu osób w ruchu prawostronnym. Autobus ma posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art.70b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autobus ma spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Finansowanie zamówienia: Zamawiający zwraca szczególną uwagę na współfinansowanie zamówienia ze środków PFRON i wynikających z niego obowiązkach Wykonawcy. Zamawiający oczekuje terminowej realizacji zamówienia. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy (np. niezrealizowanie w terminie, niezgodność z ofertą) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w umowie zgodnie z § 4 umowy.Warunki ogólne wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie oraz charakter . 1. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 240500.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP.Z O.O.,

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Żurawia 43/201

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 281670.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 281670.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281670.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Powiat Puławski

ul. Aleja Królewska 19

24-100 Puławy

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-01


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor