TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Siedlce: MPK sprzeda 5 autobusów wycofanych z eksploatacji
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.01.2020 18:57:24

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej

Dane zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o.

ul. Starzyńskiego 20

08-102 Siedlce

sekretariat@mpk.siedlce.pl

Przedmiot zamówienia:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy komunikacji miejskiej:

          L.P.             MARKA I TYP    ROK PRODUKCJI     PRZEBIEG   NR EWIDENCYJNY

1

Jelcz PR110M

1992

1   135 325

001

2

Volvo B10L

1998

1   114 934

048

3

Volvo B10L

1998

1   173 948

049

4

Volvo B10B

1998

890 395

050

5

Man NG-312

1999

795 856

054MPK informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Wszystkie pojazdy poza autobusem Volvo B10B – pozycja nr 4 mogą poruszać się samodzielnie.

MPK dopuszcza oględziny pojazdów w dniach od 29.01.2020r. do 05.02.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 10.02.2020 r. do godziny 14:00 osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (sekretariat@mpk.siedlce.pl), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2020 r. o godz. 10:00.

Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto w stosunku do każdego wybranego pojazdu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pojedyncze pojazdy.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, MPK wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

MPK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w stosunku do wybranego pojazdu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 10 luty 2020 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
sprzedaż
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MPK Siedlce
MPK
Siedlce