TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Skierbieszów: Dostawa autobusu 20-osobowego p
- Opublikowano: 03.11.2020 17:38:05

Dostawa autobusu 20-osobowego p

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Skierbieszów

22-420 Skierbieszów

Rynek 1

Tel. 846 213 670

Fax. 846 213 670

E-mail skierbieszow@zgwrp.org.pl

WWW ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90

Województwo lubelskie

Powiat zamojski + Zamość

Treść zamówienia Dostawa autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa autobusu 20-osobowego, kierowca + 19 miejsc- przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w autobusie musi znaleźć się 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego. 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Autobus powinien być fabrycznie nowy, nie straszy niż wyprodukowany w 2020 roku, dostosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 2. Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu. 3. Autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych. 4. Nadwozie autobusu: a. przeszklone, szyby w przestrzeni pasażerskiej ciemne i termoizolacyjne b. długość całkowita pojazdu powyżej 7300 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 1990 mm, rozstaw osi minimum 4000 mm c. oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem -osoby niepełnosprawne d. wejście do przedziału pasażerskiego prawymi drzwiami od kierowcy (rezygnacja z jakichkolwiek drzwi przesuwnych) e. napęd na tylne koła bliźniaki f. hamulce tarczowe obu osi g. chlapacze obu osi 5. Silnik autobusu: a. wersja diesel b. moc - minimum 190 KM, poj. silnika min 2900L c. spełniający normy czystości spalin EURO 6 6. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa (plus bieg wsteczny). 7. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 8. Ogranicznik prędkości do 100 km/h 9. Bezpieczeństwo: a. system zabezpieczający poślizgowi kół podczas hamowania (ABS) b. system zabezpieczający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR) c. elektroniczny układ stabilizacji jazdy (ESP) d. asystent hamowania (BAS) e. EBV elektroniczny korektor siły hamowania lub równoważny spełniający podobne zadania f. poduszka powietrzna dla kierowcy g. immobiliser 10. Koła: a. opony letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami (komplet) b. opony zimowe z felgami (komplet) c. ogumienie bezdętkowe 11. Wnętrze pojazdu: a. wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm b. poręcz zabezpieczająca znajdująca się po lewej i prawej stronie wejścia c. 3- punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy d. podłoga płaska pokryta antypoślizgową wykładziną e. pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką f. zasłonki przeciwsłoneczne w oknach g. izolacja dźwiękowo-termiczna wnętrza samochodu h. dwa wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych i. wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu j. półki w przedziale pasażerskim po obu stronach autobusu k. oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej umiejscowione przy suficie i podłodze l. obniżenie stopnia bocznego wejściowego m. oświetlenie stopnia bocznego wejściowego n. szyby w drzwiach przednich opuszczane o. wentylator nawiewno-wywiewny w dachu p. klimatyzacja z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej. q. niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej r. właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego s. radio fabryczne2 din z MP3 plus głośniki w przestrzeni pasażerskiej min 4szt t. lusterko wsteczne wewnętrzne u. ścianka za siedzeniem kierowcy v. światła do jazdy dziennej w. lusterka sterowane elektrycznie (podgrzewane) x. halogeny y. fotel kierowcy komfortowy z regulacją wysokości z podłokietnikiem 12. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: a. przystosowanie ostatniego rzędu do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku b. siedzenia w przestrzeni pasażerskiej uchylane c. szyny podłogowe do zamocowania wózka inwalidzkiego d. komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn e. pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku f. autobus musi posiadać 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego i atestowane mocowanie na wózek inwalidzki (wjazd wózkiem z tyłu pojazdu po szynach) 13. Warunki gwarancji: a. gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów - minimum 24 miesiące b. gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące c. gwarancja na perforację korozyjną nadwozia - minimum 10 lat d. pojazd musi mieć instrukcję w języku polskim 14. Wymogi dodatkowe: a. centralny zamek sterowany pilotem b. zbiornik paliwa 90l c. tachograf cyfrowy d. pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół e. dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. "Numer referencyjny:RG.OK.7010.8.2020.IB

Specyfikacja https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90

LINK do SIWZ http://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90

CPV 34100000-8: Pojazdy silnikowe

34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę. III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę minimum 200.000,00 zł. Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował minimum dwa zamówienia w zakresie dostawy autobusu min. 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia: a. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 5.1 ppkt. 2) lit. c SIWZ, zamawiający żąda złożenia: a. wykazu zrealizowanych zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. (Załącznik nr 6 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonej w pkt. 5.1 ppkt. 2) lit. b SIWZ, zamawiający żąda złożenia: a. polisy ubezpieczeniowej bądź innego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę minimum 200.000 zł. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca przy realizacji zamówienia 1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.2 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 1.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty określone w pkt 6.8 pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące podwykonawców przy realizacji zamówienia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ. 3. Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 3.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - każdy z nich: 1) składa wraz z ofertą oświadczenia z pkt 6.2. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 2) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90 informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców), 4) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 2, 3 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5 SIWZ. 3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ: 1) ppkt 6.8 pkt 1 lit. a, b, c SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: • w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. b SIWZ - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. a SIWZ - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 4.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Skierbieszów

Rynek 1

22-420 Skierbieszów

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 30

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Gmina Skierbieszów

22-420 Skierbieszów

Rynek 1, 10:00


2020-11-02

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 100,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Skierbieszów, ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów - SEKRETARIATTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-02godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca przy realizacji zamówienia 1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.2 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 1.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty określone w pkt 6.8 pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące podwykonawców przy realizacji zamówienia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ. 3. Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 3.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - każdy z nich: 1) składa wraz z ofertą oświadczenia z pkt 6.2. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 2) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90 informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców), 4) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 2, 3 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5 SIWZ. 3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ: 1) ppkt 6.8 pkt 1 lit. a, b, c SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: • w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. b SIWZ - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. a SIWZ - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 4.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Data dodania 2020-10-23


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg