TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Starachowice: Dostawa 20 sztuk autobusów miejskich
- Opublikowano: 12.11.2020 19:57:51

Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

zapytanie o cenę

Dane organizatora Gmina Starachowice

27-200 Starachowice

ul. Radomska 45

Tel. +41 2738275

Fax. +41 2738275

E-mail zamowienia@starachowice.eu

Województwo świętokrzyskie

Powiat starachowicki

Treść zamówienia Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG w ramach projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" – 7 szt. oraz projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II" – 13 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Gmina StarachowiceAdres pocztowy: ul. Radomska 45Miejscowość: StarachowiceKod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 27-200Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dorota SkwarlińskaE-mail: zamowienia@starachowice.euTel.: +41 2738275Faks: +41 2738275Adresy internetowe: Główny adres: https://starachowice.eu/Wymagania dotyczące wadium. 1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN – na cały okres związania ofertą. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu – tylko przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: wadium na przetarg "Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG" z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga złożenia do oferty dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie – zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w sposób i formie określonej w pkt 8 SIWZ. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie w wymaganej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustawą Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % wysokości zabezpieczenia. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

CPV 34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Pkt. 6 ppkt II SIWZ. II. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: Posiadać sytuację finansową: a) wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 10 000 000,00 PLN brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. b) wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Pkt 6. ppkt II.SIWZ. II. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: Posiadać zdolność techniczną tj.: a) wymagane jest wykazanie należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: Jednej dostawy zawierającej w swoim zakresie dostawę minimum 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów zasilanych CNG. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przewidziane w tym zamówieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Dalej pkt 6. ppkt II.SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej. Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane w niniejszej SIWZ każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SIWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu "oferta" dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców. Zasady składania ofert wspólnych regulują zapisy pkt 12 ppkt 9 SIWZ. Pkt 7 SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Uwaga: dokumenty wymienione: W pkt 1) Wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie z instrukcją wypełniania i przesyłania JEDZ, W pkt 2) Wykonawca składa w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert dotyczącej niniejszego postępowania na stronie http://bip.um.starachowice.pl/, W pkt 3) składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni jedynie Wykonawca, który w procedurze badania i oceny ofert uzyska największą ilość punktów. Więcej informacji w pkt 7 ppkt 1–5 SIWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i niepodlegająca odrzuceniu, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie W trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorem umowy, dostępnym na stronie https://bip.um.starachowice.pl/. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy W stosunku do treści oferty – więcej w pkt. 19 SIWZ.

Wadium Wymagania dotyczące wadium. 1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN – na cały okres związania ofertą. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu – tylko przel

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Starachowice

Adres pocztowy: ul. Radomska 45

Miejscowość: Starachowice

Kod NUTS: PL721 Kielecki

Kod pocztowy: 27-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Skwarlińska

E-mail: zamowienia@starachowice.eu

Tel.: +41 2738275

Faks: +41 2738275

Adresy internetowe:

Główny adres: https://starachowice.eu/

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Gmina Starachowice

27-200 Starachowice

ul. Radomska 45


2020-12-07

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Gmina Starachowice

27-200 Starachowice

ul. Radomska 45


2020-12-07

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 40Cena - Waga: 60

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: Wymagania dotyczące wadium. 1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN – na cały okres związania ofertą. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu – tylko przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: wadium na przetarg "Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG" z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga złożenia do oferty dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie – zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w sposób i formie określonej w pkt 8 SIWZ. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie w wymaganej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustawą Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % wysokości zabezpieczenia. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp – art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526511-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-11-04


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg