TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Świnoujście: Przetarg na węzeł transportowy
- Opublikowano: 09.11.2020 14:23:58

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego

Przetargi

Branża Budownictwo drogowe:

drogi asfaltowe, ekspresowe, autostrady, budowa remonty

Budownictwo: przemysłowe:

wiaty, przystanki

Budownictwo instalacji elektrycznych:

oświetlenie dróg

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Miasto Świnoujście

72-600 Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel. 91 3213193,

Fax. 91 3215995

E-mail naczelnicy@um.swinoujscie.pl,

WWW bip.um.swinoujscie.pl

Województwo zachodniopomorskie

Powiat Świnoujście

Treść zamówienia Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wykonanie w oparciu o wykonaną dokumentację robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1, należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. 3. W stosunku do projektu budowlanego Zamawiający informuje, że w ramach realizacji tego zadania nie będzie wykonywany budynek garażu wielopoziomowego oznaczonego w projekcie jako B1 wraz z wiatą śmietnikową (B3) i częścią drogi dojazdowej do parkingu oraz obszaru wjazdowy na prom, który przewidziany jest do realizacji po wybudowaniu tunelu, gdyż tylko wtedy można ograniczyć ilość pasów wjazdowych na prom. 4. Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie w/w wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych. 6. Przedmiot i zakres zamówienia określa szczegółowo załącznik nr 3 do umowy oraz Programy funkcjonalno – użytkowe stanowiące załącznik do siwz. "Numer referencyjny:WIM.271.1.33.2020

Specyfikacja http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/30393/wim-271-1-33-2020

LINK do SIWZ http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/30393/wim-271-1-33-2020

Załączniki do spec. ogloszenie o zamowieniu.pdf

zal_2_ osw_ o_ wykluczeniu.docx

SIWZ.docx

zal_1_oferta.docx

zal_3_osw_pot_warunki_udzialu.docx

zal_4_ projekt umowy.pdf

zal_4_1_opis przedmiotu zamowienia.doc

zal_4_3_wykaz osob.docx

zal_4_2_karta gwar wzor.docx

zal_5_wzor_gwar_nal_wyk_umowy.docx

zal_4_4_wykaz wycenionych elemetow.xlsx

zal_6_oswiadcz_dot_przynal_do_grupy_kapitalowej.docx

zal_7_zobow_do_oddania_zasobow.docx

zal_8_wykaz_robot.docx

CPV 45000000-7: Roboty budowlane

45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) roczny obrót wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) w każdym roku. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub wykonanie robót drogowych wraz z infrastrukturą techniczną o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000 000 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie. b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: i. Kierownikiem budowy posiadającym: • wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót, w ramach co najmniej 1 zakończonym i należycie wykonanym zadaniu, obejmującym budowę lub przebudowę nawierzchni w przestrzeni publicznej (np. place, rynki, promenady, parkingi ) o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 ii. Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającym: • wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, • doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót, w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań, obejmujących budowę lub przebudowę budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 90 m2 iii. Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, • doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez cały okres realizacji zadania, tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących budowę lub przebudowę sieci elektrycznej lub instalacji oświetlenia zewnętrznego drogi o długości min. 1,0 km w jednym odcinku w ramach każdego z zadań. iv. Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, • doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących budowę lub przebudowę zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości min. 1,0 km w jednym odcinku w ramach każdego z zadań. v. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz legitymującego się doświadczeniem zawodowym polegającym na zaprojektowaniu projektów architektoniczno-budowlanych budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 90 m2. vi. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). vii. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). viii. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). ix. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). x. Audytorem energetycznym lub doradcą energetycznym posiadającym uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz doświadczenie w opracowaniu min. 2 (dwóch) audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej. Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta branży architektonicznej i projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika budowy i kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. o w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. o w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. o jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną, o której mowa w lit. a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w lit. a. o Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zwane dalej "Prawem budowlanym" lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ). Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia oraz kontakt z zamawiającym, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępnia wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej w specjalności występujących przy realizacji zamówienia. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2 lit. b siwz); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 4.3 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (w treści formularza ofertowego) wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego – w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium; 8) celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym tych osób; 9) wypełniony wykaz wycenionych elementów stanowiący załącznik nr 4.4 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 10) w razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie materiałów budowlanych i urządzeń instalacyjnych, w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określających parametry techniczne. Niezałączenie do oferty informacji o zamiarze zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych zamawiający uzna za tożsame z deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia ściśle wg dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia bez stosowania rozwiązań równoważnych.

Wadium Tak, 100 000,00 zł

Osoba do kontaktu tel. 91 3213193, , e-mail naczelnicy@um.swinoujscie.pl, , faks 91 3215995.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.swinoujscie.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach 14

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Gmina Miasto Świnoujście

72-600 Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5, godzina: 12:00


2020-11-16

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena oferty brutto 60,00 Kwalifikacje i doświadczenie osób skerowanych do realizacji zamówienia 40,00

Uwagi Adres:Gmina Miasto Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, parter, Stanowisko Obsługi InteresantówTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-16godzina: 12:00Informacje dodatkowe: WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. GRUPA KAPITAŁOWA a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. ODWOŁANIA 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: "Środki ochrony prawnej". 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (w treści formularza ofertowego) wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego – w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium; 8) celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym tych osób; 9) wypełniony wykaz wycenionych elementów stanowiący załącznik nr 4.4 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 10) w razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie materiałów budowlanych i urządzeń instalacyjnych, w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określających parametry techniczne. Niezałączenie do oferty informacji o zamiarze zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych zamawiający uzna za tożsame z deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia ściśle wg dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia bez stosowania rozwiązań równoważnych.

Data dodania 2020-11-02


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura