TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Toeuń: Dostawa 4 używanych niskopodłogowych autobusów
- Opublikowano: 03.11.2020 16:40:58

Dostawa 4 używanych niskopodłogowych autobusów

Forma przetargu zapytanie o cenę

Dane organizatora MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87 – 100 TORUŃ

SIENKIEWICZA 24/26

Tel. 56 65-55-339

E-mail zampub@mzk.torun.pl

WWW www.bip.mzk.torun.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat toruński + Toruń

Treść zamówienia Dostawa 4 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napędowym


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI

zasilanych olejem napędowym ON.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

3. Autobusy, o których mowa w pkt 1 muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wymagania ogólne autobusów:

Autobusy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów i silnik spełniający wymagania normy minimum EURO-4,

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

5. Zakres dostawy obejmuje:

Cztery sztuki autobusów niskopodłogowych wraz z dokumentacją.

6. Wszystkie dostarczane używane autobusy niskopodłogowe muszą być: jednej marki, wyposażone w ten sam model

silnika i skrzyni biegów oraz każdy z autobusów musi spełniać wymagania minimalne określone w załączniku nr 2

do SIWZ.

Specyfikacja http://bip.mzk.torun.pl/index.php?option=com_govarticle&view=article&id=338:pond4unamkmzonon-mzkpz-251-11-20&catid=15&Itemid=162

LINK do SIWZ http://bip.mzk.torun.pl/index.php?option=com_govarticle&view=article&id=338:pond4unamkmzonon-mzkpz-251-11-20&catid=15&Itemid=162

Załączniki do spec. 20.11 SIWZ.pdf

20.11 zal nr 1 umowa.pdf

Wymagania . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie

stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

Ocena spełniania warunków przez Wykonawców odbywać się będzie na podstawie wymaganych dokumentów

i oświadczeń.

2. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:

1) wobec którego zachodzą przesłanki określone w Regulaminie;

2) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny,

c) skarbowe;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

Strona 3 z 5

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

9) będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary;

10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

11) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe;

12) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności

gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki, o której

mowa w pkt V.2. ppkt 11, Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku

podstaw wykluczenia wg załączonego wzoru (załącznik numer 4 do niniejszej specyfikacji).

Wymagany termin realizacji zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87 – 100 TORUŃ

SIENKIEWICZA 24/26, 11:45


2020-10-30

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87 – 100 TORUŃ

SIENKIEWICZA 24/26, 12:00


2020-10-30

Termin związania ofertą 30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 100%

Data dodania 2020-10-28

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg