TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tychy: Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej
- Opublikowano: 16.10.2020 17:04:58

Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

43-100 Tychy

ul. Towarowa 3

Tel. +48 322170222

E-mail info@tlt.pl

Województwo śląskie

Powiat tyski + Tychy

Treść zamówienia


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach. Zamawiający zastrzega, że zawarcie Umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.

Specyfikacja www.tlt.pl/index.php?id=zamowienia

LINK do SIWZ http://www.tlt.pl/index.php?id=zamowienia

CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiający żąda: 1. wykazania, że Wykonawca posiada 4 500 000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100).III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej Zamawiający żąda wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, w ramach jednego lub więcej zamówień, co najmniej 2 szt. jednego typu, fabrycznie nowych elektrobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, z układem napędowym zasilanym z magazynu energii elektrycznej trakcyjnej pozwalającego na przejechanie co najmniej 50 km, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie: 1. cena 60 %; 2. warunki gwarancji 15 %; 3. parametry techniczne i zużycie energii 25 %.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.

Wadium 100 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Towarowa 3

Miejscowość: Tychy

Kod NUTS: PL22C Tyski

Kod pocztowy: 43-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mateusz Hlawsa w zakresie przedmiotu zamówienia; Katarzyna Dydyńska w zakresie proceduralnym

E-mail: info@tlt.pl

Tel.: +48 322170222

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tlt.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w miesiącach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

10;15


2020-11-12

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

10;30


2020-11-12

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i zużycie energii / Waga: 25Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 15Cena - Waga: 60

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: 1. Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w toku jej realizacji z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do złożonej oferty, zgodnie z zapisami w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy paragraf 9). 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z tym że z postępowania nie wyklucza się Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24. Ust. 1 pkt 13 lit. d. i spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ w formie JEDZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 5) Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń. Dokumenty lub oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018r. zmieniającym rozporządzenie (Dz.U. 2018, poz. 1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. rozporządzenia. 7) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (pełny zapis pkt. 5.8 i 5.9 SIWZ). 8) Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pełny zapis pkt. 6.4.1 SIWZ). 9) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 10) W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. 3. Zamawiający zastrzega, że zawarcie Umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481003-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-12

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor