TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa: Autobusowy przewóz osób
- Opublikowano: 27.10.2020 20:39:08

Autobusowy przewóz osób

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o. o.

03-802 Warszawa

ul. Lubelska 26

Tel. +48 224737353

E-mail przetargi@mazowieckie.com.pl

Województwo mazowieckie

Powiat warszawski

Lokalizacje mazowieckie / grójecki;mazowieckie / radomski + Radom

Treść zamówienia Autobusowy przewóz osób


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi autobusowego przewozu osób w ramach zastępczej komunikacji autobusowej realizowanej za pociągi pasażerskie odwołane na odcinku Warka–Radom–Warka. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania. (patrz sekcja II.2). 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, nr 2 określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Specyfikacja km.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/212033/autobusowy-przewoz-osob-na-odcinku-warka-radom-warka-3

LINK do SIWZ http://km.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/212033/autobusowy-przewoz-osob-na-odcinku-warka-radom-warka-3

CPV 60100000-9: Usługi w zakresie transportu drogowego

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: W zakresie zadania nr 1 i 2 Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), ewentualnie ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - Przesłanki wykluczenia: 1) postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. 2) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp. 4) wykluczenie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w SIWZ następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 5) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 5. 7) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Do oferty Wykonawca dołącza odpowiednio dla danego zadania aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w pkt 4, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 1, w Sekcji III 1.2) pkt 1, w Sekcji III. 1.3) pkt 1.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: — 400 000,00 zł w zakresie zadania nr 1, — 450 000,00 zł w zakresie zadania nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż 850 000,00 zł. Cd. z Sekcji III.1.1) 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (odpowiednio dla danego zadania), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem", Jednolity dokument Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Jednolity dokument zostanie zamieszczony na Platformie Zakupowej wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka E-zamówienia i JEDZ. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Sekcji III.1.2) pkt 1, w Sekcji III.1.3) pkt 1, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru załącznika nr 7 do SIWZ. 10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub sytuację finansową, o których mowa w Sekcji III 1.1) pkt 2. 12. Ofertę stanowi 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru załącznika nr 2, 2.1 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru załącznika nr 2.2, 2.3 do SIWZ, Do oferty Wykonawca dołącza dokument, o którym mowa w pkt 6 oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 7-9, a także:Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Cd. z Sekcji III.1.2) 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 4) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, 5) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III.1.8) (jeżeli dotyczy). 13. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie Zakupowej Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich Lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 16. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 17. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę odpowiednio dla danego zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 1 – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), ewentualnie ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę odpowiednio dla danego zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.1.2) pkt 1 – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zamówienie/zamówienia obejmujące regularny przewóz autobusowy osób w okresie dwunastu miesięcy w ilości nie mniejszej niż 200 000 wozokilometrów, oraz 2) dysponuje co najmniej dziesięcioma autobusami, w tym trzema autobusami rezerwowymi wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 roku. Autobusy muszą być niskopodłogowe lub niskowejściowe o charakterze międzymiastowym o długości od 11,0 do 15,00 metrów, wyposażone w urządzenia klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, urządzenia lokalizacji GPS, wyświetlacze elektroniczne czołowe, spełniające normę emisji spalin co najmniej Euro V. Autobusy powinny umożliwiać przewóz co najmniej 70 osób, w tym co najmniej 35 osób na miejscach siedzących. Zadanie nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zamówienie/zamówienia obejmujące regularny przewóz autobusowy osób w okresie dwunastu miesięcy w ilości nie mniejszej niż 300 000 wozokilometrów, oraz 2) dysponuje co najmniej trzynastoma autobusami, w tym trzema autobusami rezerwowymi wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 roku. Autobusy muszą być wysokopodłogowe o charakterze międzymiastowym lub turystycznym o długości od 11,0 do 15,00 metrów, wyposażone w urządzenia klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, urządzenia lokalizacji GPS, wyświetlacze elektroniczne czołowe, spełniające normę emisji spalin co najmniej Euro V. Autobusy powinny umożliwiać przewóz co najmniej 70 osób, w tym co najmniej 50 osób na miejscach siedzących. 2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę odpowiednio dla danego zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru załącznika nr 3, 3.1 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę odpowiednio dla danego zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 - wykaz autobusów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, z wykorzystaniem odpowiednio dla danego zadania wzoru załącznika nr 4, 4.1 do SIWZ, 3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d)Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Cd. z Sekcji III.1.3) I pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SIWZ, 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3: a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zastępuje się je dokumentemIII.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: Cd. z sekcji III.1.3) Zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – Wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ppkt 4 odpowiednio lit. a, lit. b.III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) w zakresie zadania nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2) w zakresie zadania nr 2 – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie wymagane wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte odpowiednio w Rozdz. IX i XVII SIWZ.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki finansowe i płatnicze zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące odpowiednio dla danego zadania załączniki nr 1, 1.1 do SIWZ.III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawiera dokumentacja postępowania, tj. odpowiednio dla danego zadania Istotne postanowienia umowy stanowiące załączniki nr 1, 1.1 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy, tj. Sposób realizacji Umowy.

Wadium 20 000,00 zł, 22 000,00 zł

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o. o.

Adres pocztowy: ul. Lubelska 26

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-802

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Kielczyk, Paweł Wach

E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl

Tel.: +48 224737353/ +48 224738079

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 13/12/2020

Koniec: 13/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

09;30


2020-10-29

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

10;00


2020-10-29

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Rok wyprodukowania autobusów / Waga: 30Cena - Waga: 70

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Cd. z Sekcji III.1.4) 6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt 2 ppkt 3 lit. a, składa dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt 2 ppkt 4 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i 21, Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Sekcji III.1.3) pkt 2 ppkt 3. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym w Sekcji III.1.2) pkt 13 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.3) pkt 2 ppkt 3 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2) pkt 17 ppkt 1, ppkt 2, w Sekcji III.1.3) pkt 2 ppkt 1, ppkt 2 które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców. 5. Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2) pkt 6-9, w Sekcji III.1.2) pkt 12 ppkt 1, ppkt 2, muszą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dn. 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej), pozostałe dokumenty z Sekcji III.1.1-4), które Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego mogą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast pełnomocnictwa, o których mowa w Sekcji III.1.2) pkt 12 ppkt 4, ppkt 5 powinny być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałemVI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800/ +48 224587803VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Platformie Zakupowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...). 10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800/ +48 224587803VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491702-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-19

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
przetarg